Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppföljning av friluftslivsmålen 2019

Naturvårdsverket, Boverket, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket, Skolverket och Folkhälsomyndigheten Datum: 11 oktober 2019

Myndigheten för delaktighet är positiv till friluftsmål om tillgänglig natur för alla. Myndigheten anser att alla tio friluftsmål bör omfatta tillgänglighet och ett funktionshindersperspektiv.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet ser positivt på att det finns friluftslivsmål om tillgänglig natur för alla. Tillgänglighet och funktionshindersperspektiv bör dock finnas med i samtliga tio friluftslivsmål, så att personer med funktionsnedsättning inkluderas i planerade inventeringar och uppföljningar.

Myndighetens synpunkter

Friluftslivsmål 1 Tillgänglig natur för alla bör kunna följas upp på ett mer heltäckande sätt än vad som görs idag. Länsstyrelserna och kommunerna bör därför systematiskt dokumentera och samla in de insatser som görs för att förbättra den generella tillgängligheten i naturen i form av exempelvis förbättrad framkomlighet och tydligare information. Även riktade insatser för att fler ska få möjlighet att vara ute mer i naturen, såsom exempelvis personer med intellektuell funktionsnedsättning eller äldre, bör systematiskt dokumenteras och samlas in. 

Den handbok och webbutbildning för att förbättra tillgängligheten i natur- och kulturområden som har tagits fram av Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet kan ge ytterligare fakta för att visa på insatser som bidrar till måluppfyllelse.

MFD instämmer i att friluftslivsmålet Tillgänglig natur för alla och därmed tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning genomgående behöver finnas med som en aspekt för att följa upp de övriga friluftslivsmålen. I arbetet med att uppnå friluftslivsmålen är det därför viktigt att beakta och belysa både insatser och kvarstående hinder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vistas i naturen på jämlika villkor som övrig befolkning.

Vad det kan innebära att inkludera frågorna i övriga friluftslivsmål väljer MFD att exemplifiera nedan genom målen Ett rikt friluftsliv i skolan och Attraktiv tätortsnära natur.

För friluftslivsmål 8 Ett rikt friluftsliv i skolan behöver det tydligare framgå, och följas upp, att alla barn och ungdomar, oavsett funktionsförmåga, ska erbjudas tillgänglig natur, utevistelse och friluftsliv genom skolan. MFD anser att det är av särskild vikt att insatser riktade till pedagoger och elever i särskolan finns med i uppföljningar. Här borde frågor till de pedagoger som går utbildningar kunna ställas i syfte att säkerställa att de har fått ökad kunskap om frågor som rör tillgänglighet till natur och om vilka insatser som kan göras för att inkludera alla elever i arbetet.

Ett annat exempel är friluftslivsmål 5 Attraktiv tätortsnära natur, där MFD ser vikten av att bostadsnära naturområden för friluftsliv tillgängliggörs, för att underlätta ytterligare för personer med funktionsnedsättning att ta del av utevistelse i naturen. Ett hinder för många personer med funktionsnedsättning är att det är svårt eller omöjligt att ta sig till avlägsna naturområden. Det är därför viktigt att tillgängligheten till och inom bostadsnära naturområden utvecklas. MFD ställer sig positiv till ett fortsatt utvecklingsarbete kring insamlande av statistik, uppföljningar och inhämtning av faktabaserad kunskap om möjligheterna till friluftsliv i bland annat vardags- och bostadsnära naturområden. Vid planering av friluftsområden görs det med fördel i samverkan, samråd och dialog med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Detta säkerställer att åtgärder och utformningar blir tillgängliga, efterfrågade och nyttjade.

MFD ser även att det är av vikt att det vid bidragsgivning ställs krav på att verksamheter strävar mot att inkludera alla, oavsett funktionsförmåga. MFD ser positivt på att civilsamhället inom friluftsområdet ökar sin kunskap om insatser som kan göras för att inkludera personer med funtionsnedsättning i sin verksamhet. När uppföljningen av bidragsgivningen sker bör även frågorna för mål 1 kunna följas upp.

MFD kommer i mars 2020 att redovisa ett regeringsuppdrag om möjligheterna till en aktiv fritid. Rapporten kan bidra till kunskap inför kommande uppföljning av friluftslivsmålen.

Yttrande till
Naturvårdsverket, Boverket, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket, Skolverket och Folkhälsomyndigheten

Datum
2019-10-11

Diarienummer
2019/0274

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Irene J. Westerlund