Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:xx) om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler)

Transportstyrelsen Datum: 05 mars 2021

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslaget, men önskar lämna några kommentarer.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker förslaget till rubricerade föreskrifter och allmänna råd men önskar lämna några kommentarer.

MFD delar bedömningen i konsekvensbeskrivningen att gränsdragningen i plan- och byggförordningen mellan Boverkets bemyndigande att reglera för tillgänglighet och Transportstyrelsens bemyndigande att utfärda föreskrifter för säkerhet inte är tydlig. MFD vill dock poängtera att säkerhet och tillgänglighet oftast går hand i hand. Ett stort avstånd mellan vagn och plattform är exempelvis såväl osäkert som otillgängligt och kräver liknande typ av krav. Utifrån detta perspektiv anser MFD att tillgänglighetsfrågorna har hanterats väl i förslaget genom att både hänvisa till Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2011:5 – ALM) om tillgänglighet och att i vissa fall utforma föreskrifterna med dessa som utgångspunkt.

MFD stödjer de föreslagna ändringarna och kraven för de förutsättningar som spårvägar och tunnelbanor har. Vikten av både tillgänglighet och säkerhet kan inte nog betonas för exempelvis rullstolar, andra hjälpmedel och när det gäller grav syn- och hörselnedsättning. Detsamma gäller plattform för tunnelbana.

Med utgångspunkt i detta ställer sig MFD dock frågande till den generella slutsats som dras i konsekvensbeskrivningen att Transportstyrelsens och Boverkets regelverk måste läsas tillsammans på grund av att tillgänglighetsåtgärder inte alltid är bra utifrån säkerhetsaspekter och vice versa. MFD anser att om det kan antas finnas konflikter mellan krav måste dessa redas ut innan föreskriften tas. I annat fall finns det en risk att det framstår som oklart för den enskilde byggherren, projektören eller annan tillämpare av föreskrifterna vilka krav som gäller, särskilt om de finns i olika regelverk.

Yttrande till
Transportstyrelsen

Datum
2021-03-05

Diarienummer
2021/0001

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Hans von Axelson