Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Socialdepartementet Datum: 04 juni 2020

Myndigheten för delaktighet tillstyrker promemorians förslag och lämnar några kommentarer.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker promemorians förslag på tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning i syfte att bidra till ett ökat skydd för individer som tillhör en riskgrupp och därmed löper ökad risk att drabbas av ett allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande av covid-19. Myndigheten vill dock lämna några kommentarer på hur förslaget definierar personer med flerfunktionsnedsättning samt kring ansökningsprocessen.

Myndighetens synpunkter

Rätt till förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19 (2 § i föreslagen förordning)

Myndigheten för delaktighet noterar att förslagets definition av flerfunktionsnedsättning som hälsotillstånd (2 § 6 p.) skiljer sig från Socialstyrelsens definition som finns i en uppdaterad version från den 2 juni 2020 (Uppdatering av tidigare rapport gällande identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 (Dnr 5.7-13632/2020)). Där används formuleringen: flerfunktionsnedsättning (intellektuell funktionsnedsättning och samtidig rörelsenedsättning) som bedöms innebära ökad risk att drabbas svårt vid covid-19. Myndigheten för delaktighet menar att denna senare definition bör införas i författningsförslaget för ökad stringens.

Ansökan om viss förebyggande sjukpenning i förebyggande syfte (9 § i föreslagen förordning)

MFD vill understryka vikten av att personer som är i behov av det får tillgång till sjukpenningen. Samtidigt vill MFD också understryka vikten av att de som kan arbeta får möjlighet att göra det även om de utgör en riskgrupp.

Myndigheten för delaktighet anser det vara rimligt att den berörda myndigheten samlar in uppgifter om arbetsmiljön och arbetssituation för sin bedömning av ansökan. MFD vill dock uppmärksamma arbetsgivarens ansvar i denna process.

MFD ställer sig därför frågande till att lämna ansvaret hos sökanden att beskriva och förklara hur och varför arbetsmiljön, arbetsuppgifterna eller arbetssituationen inte är förenliga med relevant regelverk, i detta fall Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Som promemorian belyser i avsnitt 3.5 har arbetsgivaren det yttersta arbetsmiljöansvaret och ska bland annat genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. MFD vill lyfta möjligheten att den berörda myndigheten istället hämtar relevanta uppgifter från arbetsgivaren.

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2020-06-04

Diarienummer
2020/0182

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Emmanuel Galaup