Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Struktur för ökad motståndskraft

SOU: 2021:25 Datum: 14 juni 2021

Myndigheten för delaktighet har inga synpunkter på betänkandets förslag, men lämnar några kommentarer.

Myndighetens synpunkter

Redan innan coronapandemin uppmärksammade MFD bristerna i den svenska krisberedskapen ur ett funktionshindersperspektiv. Det var tydligt att det fanns stora kunskapsluckor på området och en oklar ansvarsfördelning mellan samhällsaktörer. Detta har sedan bekräftats under pandemin. Det har funnits stora brister kring samhällets stöd och information till personer med funktionsnedsättning som fått negativa och allvarliga konsekvenser för enskilda individer eller grupper av människor. Det har exempelvis handlat om uteblivna insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I inledningen av pandemin skapade även brist på skyddsutrustning stora problem och personalbrist har medfört att utförare har haft svårt att tillhandahålla exempelvis insatser som personlig assistans som minskat i omfattning.

Det har också handlat om otillgänglig information, som i vissa fall har försvårat eller omöjliggjort för personer med funktionsnedsättning att ta del av nödvändig information om smittspridning och förebyggande insatser.

Det är centralt att ta lärdom av detta så att samhället står bättre rustat vid eventuella kommande kriser. Som krisberedskapen ser ut idag kan inte samhället garantera att personer med funktionsnedsättning får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda under en kris. Om personer med funktionsnedsättning ska kunna garanteras trygghet och säkerhet vid en kris på lika villkor som andra måste den generella krisberedskapen säkerställa att deras särskilda förutsättningar utgör en grund i arbetet med skydd av civilbefolkningen. För att detta ska vara möjligt behövs insikten om att funktionshindersperspektivet är tvärsektoriellt och har beröring på flera av de föreslagna beredskapssektorerna utöver beredskapssektorn Hälsa, vård och omsorg. Exempelvis är elförsörjning livsnödvändigt för de personer som får avancerad vård i hemmet. Ett långvarigt strömavbrott kan få förödande konsekvenser för dem som använder medicintekniska behandlingshjälpmedel.

MFD har inga synpunkter på att utredningen föreslår att myndigheten vid behov kan komma att adjungeras in i beredskapssektorn Hälsa, vård och omsorg. Utifrån det tvärsektoriella uppdrag som myndigheten har är det dock önskvärt med en mer preciserad beskrivning av vad som förväntas av MFD som adjungerad myndighet i denna beredskapssektor.

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2021-06-14

Diarienummer
2021/0156

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Jessica Dahlbäck