Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Lagrådsremiss Datum: 30 november 2022

MFD tillstyrker samtliga förslag men vill understryka behovet av kompetens och resurser för att kunna möta alla som söker skydd.

MFD bedömer att förslagen förstärker och förtydligar situationen samt möjliggör tidiga insatser för barn som är placerade tillsammans med en vårdnadshavare i skyddat boende. Det kan bidra positivt till att minska de negativa effekter som upplevelser av våld kan ha på barns psykiska och fysiska hälsa på såväl kort som lång sikt.

MFD vill dock göra ett medskick vad gäller förslaget om tillståndsplikt för skyddade boenden. Förslaget om tillståndsplikt för skyddade boenden bedöms i lagrådsremissen bidra till bättre möjligheter att styra kompetens och inriktning vid skyddade boenden, vilket för skyddssökande innebär en förbättrad tillgång till individanpassat stöd. MFD instämmer i denna bedömning men vill samtidigt påpeka att tillgången på vissa boenden med mycket specifik kompetens, som till exempel boende med teckenspråkig personal eller personal som har kompetens att möta personer med intellektuell funktionsnedsättning som tar sig ur ett hedersrelaterat våld och förtryck, behöver ses över i särskild ordning för att säkerställa en jämlik tillgång till skydd och stöd för våldsutsatta barn och vuxna.

Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), avdelningschef Tarja Birkoff och processamordnare Maria Melin (föredragande) deltagit.

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2022-11-30

Diarienummer
2022/0290

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Maria Melin