Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Stärkt rätt till personlig assistans

SOU : 2021:37 Datum: 24 september 2021

Myndigheten för delaktighet (MFD) tillstyrker förslagen om stärkt rätt till personlig assistans.

Myndighetens synpunkter


Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen om stärkt rätt till personlig assistans.

MFD anser att utredningen lämnar bra och välgrundade förslag för att förbättra och utveckla den personliga assistansen inom området för föräldraansvar, tillsyn och sjukvårdande insatser. MFD välkomnar särskilt att förslagen syftar till att minska otydligheter och utrymmet för tolkning av vad som ingår i rätten till assistans inom dessa områden. Sammantaget bedömer MFD att förslagen kommer att bidra till att kontinuiteten och förutsägbarheten inom personlig assistans och assistansersättning ökar.

Förslagen ligger även i linje med lagens syfte och grundtanke om ökad delaktighet i samhällslivet och rätten att forma sina egna liv. Ett sådant exempel är förslaget om att hälso- och sjukvården ska ta större hänsyn till individers livsvillkor när vård ska ges till personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. MFD välkomnar därför införandet av en bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som anger att det, när hälso- och sjukvård ska ges till personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar, särskilt ska övervägas om vård- och behandlingsinsatserna kan ges på ett sätt som i högre utsträckning möjliggör för den enskilde att leva och delta i samhällslivet på samma villkor som andra. För att detta också ska kunna operationaliseras i praktiska insatser från hälso- och sjukvårdens sida vill MFD peka på vikten av att det tas fram riktlinjer och vägledning som stöd och att en myndighet får i uppdrag att göra detta.

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2021-09-24

Diarienummer
2021/0351

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Åsa Nordström