Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

SOU 2023:59 och SOU 2023:19

SOU: 2023:59 och 2023:19 Datum: 19 januari 2024

Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19).

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) tar inte ställning till utredningens förslag om en ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation. MFD vill dock lämna ett antal kompletterande synpunkter utifrån ett tillgänglighets- och funktionshinderperspektiv.

MFD anser att forskning kring funktionshinder kräver ökad tonvikt på tvärsektoriell forskningsfinansiering. Därför ser MFD positivt på utredningens ansats att med den nya myndighetsstrukturen främja tvärvetenskapliga perspektiv.

Av samma skäl ser MFD positivt på utredningens skrivningar om att integrera ett jämställdhetsperspektiv i den nya myndighetsstrukturen. MFD anser dock att ansatsen borde vara bredare än så och vill särskilt lyfta fram funktionshinderperspektivet.

MFD anser att forsknings- och innovationspolitiken är central för att förstå  och tackla grundläggande samhällsproblem. MFD vill därför framhålla att politik och strukturer för finansiering av forskning och innovation i ökad utsträckning behöver ge utrymme för nya forskningsområden och tvärvetenskapliga projekt inom områden som idag saknar en lång historia 
inom svensk forskning.

Ett sådant exempel är funktionshindersforskning, det vill säga forskning som tar sin utgångspunkt i samspelet mellan samhälle, samhällsplanering och individ. En annan utgångspunkt är traditionell handikappforskning som fokuserar på diagnos, individ och funktionalitet. Ytterligare ett exempel på nyskapande forskning som behöver få en uttalad plats är forskning som aktivt involverar personer med funktionsnedsättning i såväl utformning som genomförande.

MFD anser att utredningen saknar en tillräcklig konsekvensanalys av hur sådana viktiga forskningsområden, som redan idag har en svag ställning inom svensk forskning, kommer att påverkas av den nya myndighetsstrukturen för finansiering av forskning och innovation. .

MFD anser även att utredningen inte på ett tillräckligt tydligt sätt lämnar förslag kring hur den nya strukturen kan bidra till att främja forskning kring dessa perspektiv och frågor. I det fall Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), som idag har ett utpekat uppdrag att främja forskning om funktionshinder, avvecklas och en annan myndighetsstruktur tar vid, finns ett behov av att säkerställa att nationell forskning på funktionshinderområdet prioriteras och fortsätter att utvecklas.

MFD ser att utredningens förslag om en ny struktur öppnar upp för möjligheten att funktionshinder som utgångpunkt kan inkluderas i betydligt fler grundläggande forskningsområden.

För att denna möjlighet ska bli verklighet behöver dock frågan särskilt synliggöras i styrningen och organiseringen av forskningsfinansieringen. Detta kan uppnås genom att bygga in och förstärka incitament för att bredda och utveckla svensk forskning inom nya områden.

På så sätt kan forskningen uppmuntras att belysa samhällets mångfald och förutsättningar, vilket ligger i linje med utredningens skrivelser om vikten av att forskning bedrivs inom en mångfald 
av områden och inriktningar i syfte att skapa en bred kunskapsbas.

Yttrande till
Utbildningsdepartementet

Datum
2024-01-19

Diarienummer
2023/0372

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Malin Hardenberg