Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Konsekvensutredning – förslag till föreskrifter och allmänna råd om listningstjänst för vårdval och vårdval på annat sätt.

Socialstyrelsen Datum: 16 februari 2023

Myndigheten för delaktighet tillstyrker merparten av Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om listningstjänst för vårdval och vårdval på annat sätt.

Myndigheten för delaktighet (MFD) tillstyrker merparten av Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om listningstjänst för vårdval och vårdval på annat sätt. MFD:s synpunkter handlar om Socialstyrelsens bedömningar avseende tillgänglighet som det utvecklas och presenteras i konsekvensutredningen.

Digital tillgänglighet

I avsnittet "Relevant lagstiftning" för Socialstyrelsen ett resonemang om hur förslagen till föreskrifter och allmäna råd om listningstjänst för vårdval förhåller sig till krav på tillgänglighet, och framför allt digital tillgänglighet. Socialstyrelsen hänvisar till DOS-lagen och bedömer att ”befintliga regler är tillräckliga för att säkerställa att listningstjänsten ska vara tillgänglig för olika gruppers behov” (s. 43).

Dock vet vi att många grupper, bland annat personer med funktionsnedsättning, befinner sig i ett digitalt utanförskap, som ofta innebär stora hinder inför användning av digitala kanaler. Inte sällan på grund av icke tillgänglig e-legitimering. MFD saknar en reflektion om denna problematik i konsekvensutredningen.

Jämförelsemått för fysisk tillgänglighet

I konskvensutredningen listar Socialstyrelsen några jämförelsemått som man under uppdragsdialogen övervägde, men i slutändan inte föreslår. Det gäller bland annat frågan om jämförelsemått som beskriver fysisk tillgänglighet. I sin analys hänvisar Socialstyrelsen till hälso- och sjukvårdslagen som ställer krav för att god vård ska kunna ges. Socialstyrelsen hänvsar även till plan- och bygglagstiftningen som har reglering kring att byggnader ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och förutsätter att utförarna lever upp till dessa krav.

Socialstyrelsen bedömer därmed att föreskrifterna och de allmänna råden inte ska inkludera något jämföreslsemått som beskriver den fysiska tillgängligheten. MFD delar inte Socialstyrelsens bedömning och argumentation.

Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag som inte preciserar hur man säkerställer tillgänglighet. Om plan- och bygglagstiftningen innehåller bestämmelser som innebär att en byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga måste man inse att det finns ytterligare tillgänglighetsaspekter som är relevanta inför en vårdkontakt, såsom kommunikation eller frågor om allergi.

Socialstyrelsen har tidigare uppmärksammat att tillgängligheten inom primärvården behöver förbättras. Särskilt för personer med hörselnedsättning, synnedsättning och kognitiv funktionsnedsättning är tillgängligheten låg.[1]

Myndigheten för delaktighet tycker att frågan om jämförelsemått som beskriver olika aspekter av tillgänglighet inför och under en vårdkontakt är mycket relevant och viktig. För ovannämnda patientgrupper är kännedom om, och bedömning av, vårdgivarens arbete med att erbjuda en tillgänglig vård en viktig aspekt inför vårdval. MFD bedömer därmed att det finns starka anledningar att i det fortsatta arbetet vidare fundera på hur Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd kan inkludera ett jämförelsemått som beskriver hur en utförare säkerställer tillgänglig vård ur olika perspektiv.

[1] Socialstyrelsen (2016) Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin.

Yttrande till
Socialstyrelsen

Datum
2023-02-16

Diarienummer
2023/0021

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Emmanuel Galaup