Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Socialstyrelsens förslag till ändringar i allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Socialstyrelsen Datum: 30 november 2021

Myndigheten för delaktighet tillstyrker Socialstyrelsens förslag. Samtidigt önskar myndigheten framföra synpunkter rörande rekommendationerna om personalens kunskaper och förmågor.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet (MFD) tillstyrker Socialstyrelsens förslag att i rubricerade allmänna råd ändra rekommendationerna om utbildning. MFD önskar samtidigt framföra några synpunkter rörande rekommendationerna om vilka kunskaper och förmågor som personal som omfattas av dessa allmänna råd minst bör ha.

Myndighetens synpunkter

I samband med Socialstyrelsens pågående revideringsarbete av de allmänna råden om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning vill MFD lyfta möjligheten att också revidera rekommendationerna om vilka kunskaper och förmågor som sådan personal minst bör ha.

Sedan många år tillbaka betonar intresseorganisationer, Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen (Se t.ex. Socialstyrelsen. Kompetens i LSS-boenden. Rapport, 2021. Se även Socialstyrelsens lägesrapporter om Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning.) vikten av rätt kompetens och möjligheter till kompetensutveckling hos personal som arbetar inom berörda verksamheter, framför allt verksamheter inom LSS. Det handlar om kunskap och förmågor som ligger till grund för kompetens inom olika områden såsom folkhälsa, funktionshinderskunskap, regelverk, bemötande och kommunikation, pedagogik, motivationsarbete, dokumentation, användning av kognitiva hjälpmedel eller alternativ kommunikation.

Ett flertal aktörer, bland annat MFD , har också belyst behovet av ökad kompetens hos både brukare och personal om användningen av digitala tjänster inom kommunala verksamheter. Covid-19-pandemin har synliggjort dessa behov samt en del brister (MFD. Välfärdsteknik och e-tjänster – Redovisning av ett regeringsuppdrag att stödja kommunerna med kunskap. Rapport, 2021.) när kommunikation i högre utsträckning behövt ske på distans.

De flesta ovan nämnda områden täcks redan av Socialstyrelsens rekommendationer inom ramen för SOSFS 2014:2. Rekommendationerna om vilka kunskaper och förmågor som personalen minst bör ha skulle dock enligt MFD på ett tydligare sätt än i dag behöva inkludera digital kommunikation och välfärdsteknik.

Digital inkludering är en angelägen fråga när det gäller personer med funktionsnedsättning. Digitalt utanförskap förekommer inom gruppen personer med funktionsnedsättning i högre grad än i andra grupper hos befolkningen. (Begripsam och Post- och telestyrelsen. Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019. Rapport, 2019). Tillgång och användning av digitala verktyg inom olika insatser som ingår i SoL och LSS, exempelvis i bostaden eller inom daglig verksamhet, är en förutsättning för ökad delaktighet i samhället.

MFD anser därför att det vore värdefullt med en fördjupad analys kring denna fråga. Sådana rekommendationer skulle kunna vara en relevant utgångspunkt för alla berörda verksamheter och professioner. Utöver det vill MFD även belysa vikten av personalens tillgång till kunskapsstöd om digital kommunikation och välfärdsteknik, något som personalgrupper som arbetar närmast brukarna också uttryckt behov av. (MFD. Välfärdsteknik och e-tjänster – Redovisning av ett regeringsuppdrag att stödja kommunerna med kunskap. Rapport, 2021.)

Yttrande till
Socialstyrelsen

Datum
2021-11-30

Diarienummer
2021/0510

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Emmanuel Galaup