Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Skolverkets förslag till ändring av förordningen (SKOLFS 2018:50) om läroplan för förskolan

Myndigheten för delaktighet (MFD) delar Skolverkets analys beträffande konsekvenser av läroplansförslagen med koppling till användning av digitala lärverktyg i förskolan. MFD är överlag positiv till Skolverkets samtliga förslag, inklusive förslagen om förstärkning av förskolans arbete med rörelse och fysisk aktivitet samt förtydligandet av högläsningens och samtalets roll i förskolan, men önskar lämna några kommentarer.

MFD vill understryka vikten av att förskoleverksamheter erbjuder inkluderande miljöer, utbildningar och aktiviteter som utformas utifrån en mångfald av barns förutsättningar och behov. Möjligheten att använda digitala lärverktyg i förskolan bidrar till att skapa inkluderande förskoleverksamheter.
Myndighetens övergripande synpunkter.

Skolverkets konsekvensutredning

MFD konstaterar att Skolverket lämnar en mångfacetterad analys som visar möjligheter men även oönskade effekter eller utmaningar i barnens användning av digitala verktyg i och utanför förskolan. MFD delar Skolverkets bild kring de digitala lärverktygens betydelse för inkludering, delaktighet, lärande och utveckling hos barn i allmänhet och barn med funktionsnedsättning i synnerhet. Dock konstaterar MFD att Skolverket, i sin analys där ett funktionshindersperspektiv träder fram, främst betraktar digitala lärverktyg som särskilda stöd som barn med funktionsnedsättning är i behov av. Så kan det naturligtvis vara: bildstöd och alternativ kompletterande kommunikation (AKK) är typiska exempel på digitala hjälpmedel som används av barn med vissa funktionsnedsättningar. MFD vill också tydliggöra att behov och möjlighet till användning av digitala lärverktyg i ett funktionshindersperspektiv inte enbart bör associeras till behov och användning av särskilda stöd, utan det kan också handla om tillgång till generella digitala verktyg och annan form av konsumentprodukter som är användbara och nyttiga för alla barn. Generellt vill MFD understryka vikten av att utforma förskoleverksamheter som erbjuder miljöer, aktiviteter och utbildningar som är inkluderande och utformade för en mångfald av behov och förutsättningar, där digitala lärverktyg utgör en av möjligheterna för pedagogik eller kommunikation.

Skolverkets samtliga förslag

MFD är positiv till nya formuleringar som innebär ett förtydligande och en förstärkning av förskollärarens ansvar att värdera och välja arbetssätt och lärverktyg. Rimligtvis är det inom ramen för förskollärarens professionella autonomi som man möjliggör och skapar förutsättningar för en ändamålsenlig användning av digitala lärverktyg. Detta utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. MFD bedömer att Skolverkets förslag om förskollärarnas förstärkta autonomi blir en viktig kompensatorisk lösning som motverkar otydlighet och osäkerhet hos förskolepersonal när alla formuleringar som hänvisar till digitala verktyg och digital kompetens försvinner från läroplanen.

MFD tillstyrker alla nya formuleringar som förstärker förskolans ansvar rörande fysisk aktivitet, lek och rörelse då samtliga perspektiv bidrar till barnens delaktighet, välmående, utveckling och tillhörighet i en social gemenskap. Planering och genomförande av fysisk aktivitet och lek bör vara inkluderande och utgå från en mångfald av förutsättningar och behov där tillgängliga och stimulerande miljöer spelar en viktig roll.

MFD ställer sig positiv till Skolverkets intention att inom sin pågående lässatsning att se över formuleringarna rörande läsning och högläsning i syfte att utveckla barnens språk och kunskap. I detta sammanhang är det ytterst viktigt att såväl högläsning som läsmiljöer tar hänsyn till alla barns språkliga, kognitiva och kommunikativa förutsättningar, exempelvis dövhet, hörselskador eller språkstörning.

I samband med samtliga förslag som Skolverket lämnar i sin utredning ser MFD stora behov av vägledningar riktade till verksamheterna och målgrupperna för läroplanen. Dessa vägledningar bör inkludera ett funktionshindersperspektiv.

Yttrande till
Skolverket

Datum
2024-04-19

Diarienummer
2024/0148

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Emmanuel Galaup