Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning

MFD tillstyrker Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning, men vill lämna ett särskilt påpekande.

Myndigheten för delaktighet arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga. Myndigheten för delaktighet lämnar följande yttrande.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) tillstyrker Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning, innefattande den särskilda rekommendationen om prövning i punkt 4 som rör elever med funktionsnedsättning. Inför den fortsatta handläggningen av konsekvensbeskrivningen och utkastet till kommentar vill dock MFD särskilt påpeka att funktionshindersfrågor handlar både om att förebygga och att undanröja funktionshinder i alla miljöer där människor åtnjuter sina mänskliga rättigheter samt att ge individer stöd utifrån behov. Det är i samspelet mellan personer med funktionsnedsättning och hinder som är betingade av attityder och miljö som funktionshinder uppstår.

Utifrån detta perspektiv borde rubriken funktionsnedsättningsperspektiv i konsekvensbeskrivningen ändras till funktionshindersperspektiv. I kommentaren bör det även övervägas om det i de sammanhang där elever med funktionsnedsättning omnämns kan finnas anledning att också exemplifiera med att åtgärder kan behöva vidtas generellt för att förebygga och undanröja funktionshinder i de olika lärmiljöerna.

Yttrande till
Skolverket

Datum
2022-05-20

Diarienummer
2022/0166

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Hans von Axelson