Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Skolbibliotek för bildning och utbildning

SOU: 2021:3 Datum: 07 juni 2021

Myndigheten för delaktighet är positiv till de åtgärder som föreslås i betänkandet för att stärka skolbiblioteken.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet är positiv till de åtgärder som föreslås i betänkandet för att stärka skolbiblioteken och därmed ge elever i alla skolformer likvärdig tillgång till en ändamålsenlig skolbiblioteksverksamhet med fackutbildade bibliotekarier.

MFD är särskilt positiv till att skolbiblioteket ska kunna möta olika behov hos eleverna och ägna särskild uppmärksamhet åt elever med funktionsnedsättning. Detta ska bland annat göras genom att erbjuda tillgänglig litteratur och tekniska hjälpmedel för att de ska kunna ta del av information.

MFD vill understryka vikten av att skolbibliotekens verksamhet i alla dess former – fysiskt, analogt och digitalt – ska vara tillgängliga för alla. Här vill MFD uppmärksamma principen om universell utformning som utgår från mångfalden hos befolkningen. Det innebär i detta fall att skolbiblioteken bör utforma sina produkter, miljöer, program och tjänster så att de fungerar för alla i största möjliga utsträckning från början utan behov av anpassning eller specialutformning.

I betänkandet tydliggörs att skolbibliotek ska ha ett utbud av digitala och analoga medier som ska präglas av allsidighet och kvalitet. MFD välkomnar detta då det kan ha särskild stor betydelse för elever med funktionsnedsättning.

MFD är också positiv till förslaget om att skolbiblioteken alltid ska vara bemannade och att det ska ställas krav på relevant utbildning hos skolbibliotekarier. För elever med funktionsnedsättning kan det vara särskilt betydelsefullt med en skolbibliotekaries kompetens om tillgängliga medier och om vilka resurser som finns att tillgå.

I betänkandet uppmärksammas att tillgänglighetsdirektivet1 kommer att stärka kraven på tillgänglighet och främja tillgången till tjänster som genom sin ursprungliga utformning eller senare anpassning tillgodoser behoven hos personer med funktionsnedsättning. MFD instämmer i detta och vill uppmärksamma att de förslag om att genomföra direktivet i Sverige som nyligen har lämnats av en utredning2 kommer att ha betydelse för skolbibliotekens verksamhet och utbud.  

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (tillgänglighetsdirektivet).

2 Tillgänglighetsdirektivet, SOU 2021:4

Yttrande till
Utbildningsdepartementet

Datum
2021-06-07

Diarienummer
2021/0155-1

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Brita Törnell