Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Samverkande krafter för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

SOU: 2020:66 Datum: 26 mars 2021

Myndigheten för delaktighet välkomnar utredningens förslag. Men saknar dock en beskrivning av hur förslagen påverkar förutsättningarna för elever med funktionsnedsättning och deras möjlighet till stöd.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet välkomnar utredningens förslag för en ökad kvalitet och likvärdighet i den kommunala vuxenutbildningen. MFD saknar dock en beskrivning i betänkandets alla delar av hur förslagen påverkar förutsättningarna för elever med funktionsnedsättning och deras möjlighet till stöd. Denna brist framfördes även i MFD:s yttrande över promemorian om stärkt kvalitet och likvärdighet inom den kommunala vuxenutbildningen för elever med svenska som andraspråk (U2019/02278/GV).

Funktionshindersperspektivet måste vara en tydlig och integrerad del i arbetet med att öka kvaliteten och likvärdigheten i den kommunala vuxenutbildningen för elever med svenska som andra språk. För att undervisningen ska fungera för elever med funktionsnedsättning behöver även studiesituationen i form av tillgängliga lokaler, läromedel och annat undervisningsmaterial samt eventuell extra utrustning fungera. Det kan i vissa fall behövas längre tid för en elev med funktionsnedsättning att tillgodogöra sig undervisningen än vad som gäller generellt. För elever som är döva eller har en hörselnedsättning kan det handla om att få stöd av teckenspråkstolk.

Även samhällets övriga stöd behöver utformas på ett ändamålsenligt sätt för att möta varje elevs behov. Det kan exempelvis handla om tillgång till transport till och från utbildningen, stöd/ledsagning och hjälpmedel.

Om alla elever ska kunna nå utbildningsmålen för vuxenutbildning behöver förutsättningarna för, och stöd till, elever med funktionsnedsättning finnas med på ett tydligare sätt och beaktas i förslagets fortsatta beredning.

I sammanhanget vill MFD uppmärksamma förslaget om Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2). Syftet med att införa krav på kunskaper i svenska för svenskt medborgarskap är att stärka medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle. Om förslaget om ökade kunskapskrav för medborgarskap blir verklighet kommer det att vara särskilt angeläget att utbildning för elever med svenska som andraspråk inte bara håller hög kvalitet utan också tar hänsyn till och inkluderar elever med funktionsnedsättning.

Yttrande till
Utbildningsdepartementet

Datum
2021-03-26

Diarienummer
2020/0456

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Susanne Eriksson