Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Samspel för hälsa

SOU : 2018:80 Datum: 12 april 2019

Myndigheten för delaktighet saknar en närmare analys av i vilken utsträckning personer med funktionsnedsättning påverkas av förändrade prioriteringsordningar i vården.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet, MFD, har inga invändningar mot de förslag som lämnas i betänkandet. MFD saknar dock en närmare analys av i vilken utsträckning personer med funktionsnedsättning kan komma att påverkas av förändrade prioriteringsordningar i vården.

Utredningen beskriver i kap. 8.3 att incitament för hälso- och sjukvården att begränsa sjukpenningutgifterna kan leda till att de prioriteringsordningar som gäller i vården kan komma att åsidosättas. Utredningen gör bedömningen att riskerna för detta är små, men att det skulle kunna drabba patienter som inte ingår i arbetskraften, t.ex. äldre eller barn.

MFD vill lyfta att andelen som tillhör arbetskraften är lägre bland personer med funktionsnedsättning jämfört med befolkningen i stort (SCB, Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2018. I befolkningen som är mellan 16 och 64 år tillhör 85 procent arbetskraften. Bland personer med funktionsnedsättning är andelen mindre. I denna grupp tillhör 71 procent arbetskraften.). Personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom som innebär nedsatt arbetsförmåga har generellt en svagare förankring på arbetsmarknaden. För dessa målgrupper skulle en förändrad prioriteringsordning i vården kunna innebära sämre tillgång till vård och rehabiliterande insatser, vilket i förlängningen skulle kunna innebära en större ohälsa eller ökade svårigheter att upprätthålla ett arbete.

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2019-04-12

Diarienummer
2019/0019

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Frida Lockner