Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Samhället mot skolattacker

SOU: 2023:28 Datum: 06 oktober 2023

MFD tillstyrker förslagen i deltbetänkandet men lämnar synpunkter på att deltagande aktörer ska ha tillräcklig kunskap om elever med funktionsnedsättning.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen i deltbetänkandet.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) ser positivt på att Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket, tillsammans med Center mot våldsbejakande extremism, kommer att få uppdraget att utarbeta ett metodstöd för förebyggande arbete mot våld och attacker i skolväsendet.

Vi förutsätter därmed att god kunskap och kännedom om de särskilda förutsättningar och utmaningar elever med funktionsnedsättning har i skolan, kommer att inarbetas tydligt i metodstödet.

Det är känt att elever med funktionsnedsättning generellt är mer utsatta i skolan. De kan också vara mer sårbara i händelse av kris. MFD anser att det förebyggande arbetet bör innehålla extra och stödjande åtgärder för elever med funktionsnedsättning i hela skolväsendet, oavsett skolform eller huvudman.

MFD anser även att samtliga myndigheter som deltar i myndighetssamverkan för att motverka våld och attacker i skolmiljö, ska ha god kunskap och kännedom om de förutsättningar och utmaningar elever med funktionsnedsättning har inom skolväsendet. För detta krävs både en stärkt uppföljning av målgruppens situation i skolan, och ett löpande kunskapsutbyte mellan berörda myndigheter.

Yttrande till
Utbildningsdepartementet

Datum
2023-10-06

Diarienummer
2023/0233

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Karin Westling