Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Patientöversikter inom EES och Sverige

SOU: 2013:13 Datum: 26 oktober 2023

Myndigheten för delaktighet, MFD, ställer sig bakom förslagen i promemorian Patientöversikter inom EES och Sverige (SOU 2023:13), men har vissa övergripande synpunkter på förslagen.  

Myndighetens synpunkter

Främst vill MFD understryka vikten av att förutsättningar för personer med funktionsnedsättning och personer med funktionsbegränsningar på grund av ålder tydligare behöver beaktas i det fortsatta arbetet med patientöversikter.

Vissa grupper av personer med funktionsnedsättning eller som har funktionshinder som en konsekvens av hög ålder, använder oftare medicinsk behandling än andra, och kan därför komma att behöva både primär och specialiserad sjukvård under vistelse i ett annat land.

I dessa situationer anser MFD det vara av stort värde att den aktuella vårdgivaren kan inhämta digitala hälsodata från vårdgivare i hemlandet via patientöversikter. Särskilt för personer med komplexa eller samverkande medicinska tillstånd ökar detta påtagligt patientsäkerheten.

MFD vill dock understryka att patientjournalsystem och format för att se sin egen data behöver vara tillgängliga även utifrån de särskilda förutsättningar en funktionsnedsättning kan innebära.

Det rör det digitala formatet som behöver följa givna standarder för att samspela med olika hjälpmedelteknik men också tydliga och enkelt utformade texter som anpassas utifrån patienters skiftande förutsättning att ta till sig information.

Enligt förslaget bygger tillgången till patientöversikter på ett informerat samtycke från patienten. MFD anser detta vara en rimlig hantering men vill understryka att förslaget behöver kompletteras med lämplig process för att hantera samtyckesfrågan för patientgrupper som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller kognitiva nedsättning eller minnessjukdom, behöver särskilt stöd för att kunna samtycka.

Dessa grupper riskeras annars att helt utestängas från den föreslagna möjligheten vilket inte kan anses vara diskriminerande.

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2023-10-26

Diarienummer
2023/0225

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Arvid Lindén