Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Översikts- och regionplan i en digital miljö

SOU: 2021:27 Datum: 23 september 2022

MFD tillstyrker Boverkets förslag och komplettering med förslag till bemyndigande. I den fortsatta beredningen av ärendet vill MFD poängtera vikten av att tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning beaktas i utarbetandet av föreskrifter, allmänna råd och vägledning.

Det innebär att så långt möjligt se till att regleringen för hur slutprodukterna ska utformas följer standarder för tillgänglighet som medger användning för alla oavsett behov, egenskaper och funktionsförmåga.

MFD vill också peka på att en eventuell reglering av struktur för metadata i planerna innehåller märkning av data om tillgänglighet och användbarhet. Detta skulle underlätta att följa tillämpningen av allmänna och enskilda intressen i PBL:s 2 kap. 3 § p. 2, dvs. att främja en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper.

Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), tf. avdelningschef Arvid Lindén och utredare med särskilda uppgifter Hans von Axelson (föredragande) deltagit.

 

 

Yttrande till
Finansdepartementet

Datum
2022-09-23

Diarienummer
2022/0227

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Hans von Axelson