Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer

SOU: 2021:57 Datum: 14 oktober 2021

Myndigheten för delaktighet (MFD) tillstyrker förslagen i betänkandet.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) tillstyrker förslagen i betänkandet som innebär att Skatteverket ska kunna efterge kravet på personlig inställelse för personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan inställa sig personligen och ska ges möjlighet att lämna identitetskontroll på annat sätt.

 MFD är positiv till att personer med funktionsnedsättning uppmärksammas i betänkandet. MFD vill dock framhålla att den grundläggande utgångspunkten alltid bör vara att verksamheten utformas utifrån människors olika förutsättningar. Det innebär att det i de flesta fall inte bör finnas principiella skäl att ha undantag för personer med funktionsnedsättning.

Enligt förordning (2001:526) om statliga myndigheters ansvar för att genomföra funktionshinderspolitiken har statliga myndigheter ett särskilt ansvar att verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det är därför inte godtagbart att personer med funktionsnedsättning ska undantas regeln om personlig inställelse som en följd av bristande tillgänglighet i eller i anslutning till Skatteverkets lokaler.

För en del personer kommer dock individuella stöd och lösningar alltid att behövas för att de ska kunna vara delaktiga i samhället på jämlika villkor som andra. Därför är det nödvändigt att Skatteverket i vissa fall ska kunna efterge kravet på personlig inställelse för identitetskontroll. Den alternativa lösning som väljs måste dock enligt MFD vara förutsägbar, rättsäker och likvärdig.

MFD har i tidigare yttrande om personlig inställelse rörande identitetshandlingar pekat på att mobila team kan vara en sådan alternativ lösning för identitetskontroll. MFD anser att motsvarande lösning även kan användas i dessa fall. Det innebär att i de fall som en person behöver få sin identitet bekräftad på annat sätt än personlig inställelse besöker personal från Skatteverket personligen personen i dennes bostad. Liknande lösning finns exempelvis redan idag vid allmänna val där personer som inte kan ta sig till en röstningslokal kan få besök av en ambulerande röstmottagare från kommunen.

Att ha en funktionsnedsättning innebär heller inte att man per automatik är föremål för vård hos en vårdgivare, varför den lösning som förordas i betänkandet blir mycket begränsad. Endast om en person vårdas på sjukhus eller liknande kan det vara relevant att ha en dialog med vårdgivaren för att få identiteten bekräftad.

I övrigt har MFD inte några synpunkter på förslagen i betänkandet.

Yttrande till
Finansdepartementet

Datum
2021-10-14

Diarienummer
2021/0369

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Jessica Dahlbäck