Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Ds: 2022:4 Datum: 03 juni 2022

Myndigheten för delaktighet (MFD) instämmer i promemorians förslag till ändring i socialtjänstlagen som innebär att digital teknik får användas när bistånd ges i form av hemtjänst eller som särskilt boende, vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och informationsstärkande åtgärder.

Myndigheten för delaktighet arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga. Myndigheten för delaktighet lämnar följande yttrande.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) instämmer i promemorians förslag till ändring i socialtjänstlagen som innebär att digital teknik får användas när bistånd ges i form av hemtjänst eller som särskilt boende, vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och informationsstärkande åtgärder.

MFD är positiv till att socialtjänsten ges tydligt lagstöd för användningen av digital teknik och att hänsyn tas till den enskildes personliga integritet och dataskydd. MFD vill gärna betona att digital teknik är under ständig utveckling och att det finns en risk med att exemplifiera i författning. Risken är att listan ses som uttömmande och att andra digitala lösningar undviks eller att införandet av nya och bättre lösningar inom de områden exemplen omfattar fördröjs. MFD vill även lyfta att digital teknik även framgångsrikt kan användas som hjälpmedel för exempelvis kommunikation vilket kan avlasta verksamheten och skapa större delaktighet och självbestämmande för den enskilde.

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2022-06-03

Diarienummer
2022/0115

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Ola Balke