Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Trafikverkets redovisning av regeringsuppdraget Ökad tillgång till kollektivtrafikens biljetter

Trafikverket Datum: 28 oktober 2022

Myndigheten för delaktighet är positiv till förslaget om ekonomiskt stöd och åtgärder för att utveckla och anpassa regionala biljettsystem för ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) är positiv till förslaget om ekonomiskt stöd och åtgärder för att utveckla och anpassa regionala biljettsystem för ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter.

MFD konstaterar att Trafikverket särskilt lyft fram betydelsen av att beakta principen om universell design, i syfte att säkerställa välfungerande lösningar även för resenärer med funktionsnedsättning. Detta är positivt men MFD anser att det behöver förtydligas hur principen om universell utformning – när det gäller biljettsystemen – ska tillämpas i praktiken. Ett behov av att beskriva och analysera eventuella hinder för att alla ska kunna få tillgång till biljetterna finns således.

MFD var remissinstans till betänkandet Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik (SOU 2020:25) som är en av utgångspunkterna i Trafikverkets redovisning. Delar av MFD:s övergripande synpunkter i remissvaret på det betänkandet kvarstår även efter denna redovisning. MFD pekade den gången på EU:s tillgänglighetsdirektiv (EU2019/882) som trädde i kraft 2019 och vikten av att ta hänsyn till detta direktiv. Här ställs krav för att öka tillgängligheten till produkter och tjänster, framför allt för personer med funktionsnedsättning och det utgör därmed en viktig utgångspunkt.

Syftet med EU:s tillgänglighetsdirektiv är att gemensamma tillgänglighetskrav för vissa produkter och tjänster ska gälla i medlemsländernas lagstiftning och andra författningar. På så sätt kan hindren tas bort för den fria rörligheten på den inre marknaden för de produkter och tjänster som omfattas. Produkter av betydelse för det nationella biljettsystemet och som berörs av direktivet är i första hand betalningsterminaler, biljettförsäljningsautomater, incheckningsautomater och interaktiva självbetjäningsterminaler. Även webbplatser, tjänster för mobila enheter inklusive mobila applikationer, elektroniska biljetter och elektroniska biljettförsäljningstjänster, förmedling av information om transporttjänster och interaktiva självbetjäningsterminaler är tjänster som berörs.

MFD pekade i sitt remissvar också på vikten av att titta på användningen av e-legitimation och mobilt bank-id vid bokning av biljetter och de utmaningar som detta kan medföra för personer med funktionsnedsättning samt om försäljningen av fysiska biljetter kan utgöra ett hinder för allas användning av och tillgång till kollektivtrafikens biljetter.

Yttrande till
Infrastrukturdepartementet

Datum
2022-10-28

Diarienummer
2022/0255

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Ola Balke