Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ny tågpassagerarförordning

Promemoria: 2022/0298 Datum: 03 november 2022

I april 2021 antogs en EU-förordning som stärker rättigheterna för passagerare på tåg inom EU. Promemorian behandlar de svenska författningsförslag som anses lämpliga, och föreslår ett fortsatt undantag för lokala och regionala tågresor i Sverige. MFD anser att det saknas ett sammanhållet system för ledsagning i kollektivtrafiken som omfattar hela landet.

Myndigheten för delaktighet arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga. Myndigheten för delaktighet lämnar följande yttrande.

Myndighetens synpunkter

I april 2021 antog Europarlamentet och rådet en ny förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer för alla medlemsstater som är direkt tillämplig i svensk rätt. Den ersätter 2007 års tågpassagerarförordning. Förordningen börjar tillämpas den 7 juni 2023. I den nya förordningen stärks rättigheterna för passagerare på tåg inom EU i vissa avseenden. Promemorian behandlar de svenska författningsförslag som till följd av förordningen anses lämpliga i de kompletterande bestämmelserna.  

Myndigheten för delaktighet (MFD) vill lämna följande synpunkter med anledning av detta.

I promemorian föreslås att ett fortsatt undantag för lokala och regionala tågresor ska tillämpas i Sverige. Detta innebär att samordning kring ledsagning och assistans även fortsatt behöver ske mellan nationella och regional och lokal trafik. Det lyfts vidare fram i i promemorian att erfarenheten är att ett sådant samarbete redan idag fungerar och att det därför saknas anledning att komplettera med lagstiftning om krav på sådana samarbeten.

I motsats till promemorian anser MFD att det idag saknas ett sammanhållet system för ledsagning i kollektivtrafiken som omfattar hela landet. Det finns goda exempel med väl fungerande samordning men också exempel på luckor och bristande samordning som gör det svårt för resenärer med behov av ledsagning och assistans att självständigt resa och förflytta sig inom och mellan olika trafikslag och huvudmän. MFD anser därför att det finns anledning att utifrån kravet på assistans och ledsagning göra en fördjupad och systematisk nationell analys kring samarbeten inom kollektivtrafikbranschen men också mellan nationell och regional och lokal trafik, innan ytterligare reglering avstyrks.

Den nya förordningen ställer preciserade krav på utbildning av tågpersonal om behoven hos personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet. För att dessa utbildningsinsatser ska bli träffsäkra och hållbara över tid vill MFD lyfta fram vikten av att en sådan utbildning utarbetas i nära samarbete med funktionshinderorganisationerna och ges formen av ett standardiserat utbildningspaket. För att säkerställa detta anser MFD därför att det nya kravet på utbildning av tågpersonal bör åtföljas av ett uppdrag till lämplig myndighet med en tydlig hänvisning till samarbete med berörda organisationer.

Ytterligare ett område som förstärks i den nya förordningen är förtydligade krav på tillgänglig information till passagerarna .

Konsumentverket är idag tillsynsmyndighet över krav på information som regleras i förordningen. MFD anser att det är viktigt att tillämpningen av kraven på tillgänglig information i sin utformning följer tillämpningen inom andra tillämpningsområden t.ex. avseende webbplatser och förmedling av reseinformation . Kraven ska [Artikel 9 och 22, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/782 av den 29 april 2021 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning)] bland annat hämtas ur tillgänglighetsdirektivet [Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster. Direktivet ska tillämpas från och med den 28 juni 2025] som för närvarande implementeras i svensk rätt. MFD anser därför att det på sikt också krävs ett särskilt uppdrag som tydliggör krav på samverkan mellan Konsumentverket och de myndigheter som utses att främja och utöva tillsyn i relation till tillgänglighetsdirektivet.

Yttrande till
Justitiedepartementet

Datum
2022-11-03

Diarienummer
2022/0298

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Hans von Axelson