Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Möjlighet till betyg från årskurs 4

Utbildningsdepartementet Datum: 17 februari 2020

Myndigheten för delaktighet anser att konsekvenserna av betyg i årskurs 4 fortfarande inte är tillräckligt utredda och avstyrker därför förslagen i remisspromemorian.

Sammanfattning

MFD anser att konsekvenserna av betyg i årskurs 4 fortfarande inte är tillräckligt utredda och avstyrker därför förslagen i remisspromemorian.

MFD anser att sambandet mellan elevers kunskapsutveckling och tidiga betyg bör utredas ytterligare. Konsekvenserna för elever som har svårt att klara kunskapskraven bör utredas särskilt.

Myndighetens synpunkter

MFD har tidigare avstyrkt förslaget om en försöksverksamhet med betyg i årskurs 4 mot bakgrund av att det saknas evidens för att betyg i yngre åldrar har positiv effekt på elevers kunskapsutveckling. Myndigheten håller fast vid denna ståndpunkt och anser att konsekvenserna av betyg i årskurs 4 fortfarande inte är tillräckligt utredda.

Forskning visar att elever påverkas på olika sätt av betyg. Yngre och lågpresterande elever påverkas mer negativt än äldre och mer högpresterande elever (Lundahl et al. (2015) Betygens geografi). Skolverket bedömer att det inte är möjligt att uttala sig om huruvida betygen i årskurs 6 har haft en faktisk effekt på elevers resultat och kunskapsutveckling (Skolverket (2017), Utvärdering av betyg från årskurs 6).

Jämfört med andra elever upplever en större andel elever med funktionsnedsättning skolan som svår och att de har för mycket skolarbete. Det är också en större andel elever med funktionsnedsättning som är stressade över skolarbetet (Folkhälsomyndigheten, Skolbarns hälsovanor (år, kolla upp!). Både lärare och elever vittnar om att införandet av betyg i årskurs 6 har medfört att eleverna är mer stressade (Skolverket (2017), Utvärdering av betyg från årskurs 6). Den ökade negativa pressen riskerar att särskilt påverka elever som har svårt att klara kunskapskraven.

MFD anser att sambandet mellan elevers kunskapsutveckling och tidiga betyg bör utredas närmare eftersom de utredningar som gjorts inte i tillräcklig omfattning ger belägg för effekter av betygsättning i tidigare årskurser. I synnerhet bör resultaten från Skolverkets utvärdering av försöksverksamheten inväntas, innan samtliga skolor ges möjlighet att ge betyg i årskurs 4.

MFD anser även att konsekvenserna av betyg i låga åldrar för elever som har svårt att klara kunskapskraven behöver utredas särskilt. MFD räknar med att en sådan utvärdering ger ytterligare kunskap om effekten av betyg för yngre elever som har svårt att klara kunskapskraven.

Yttrande till
Utbildningsdepartementet

Datum
2020-02-17

Diarienummer
2019/0434

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Åsa Nordström