Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap

SOU : 2021:70 Datum: 10 december 2021

Myndigheten för delaktighet instämmer i utredningens konstaterande att läromedel har stor betydelse för elevers kunskapsutveckling med mera.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) instämmer i utredningens konstaterande att läromedel har stor betydelse för elevers kunskapsutveckling och för deras språkutveckling och att läromedel stödjer lärandet, ökar likvärdigheten, stärker elevers läsförståelse, främjar lärares kompetens, minskar lärares arbetsbörda och stärker samverkan mellan hem och skola.

MFD har inga synpunkter på utredningens förslag om att staten ska ta ett ökat ansvar för läromedel genom att en läromedelsnämnd med ansvar för kvalitetskriterier för läromedel inrättas vid Skolverket.


MFD är särskilt positiv till att utredningen i sitt arbetet har beaktat perspektiv som gäller elever med funktionsnedsättning, exempelvis genom sitt förslag om produktionsstöd för vissa läromedel och förslag om forskning kring digitala utvecklingsmöjligheter. På så sätt ökar möjligheterna att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet för alla.

MFD vill understryka betydelsen av att göra läromedel tillgängliga så att de fungerar för alla oavsett funktionsförmåga. Det är till exempel viktigt att elever med synnedsättning kan få läromedel med punktskrift och elever med hörselnedsättning kan få tillgång till teckenspråksfilmer även i den ordinarie skolan och särskolan. Det är också viktigt att de får sina läromedel samtidigt som alla andra elever. Tillgänglighetsperspektivet gäller generellt både i framtagande av läromedel och i uppföljning av tillgång på och användning av läromedel.

Yttrande till
Utbildningsdepartementet

Datum
2021-12-10

Diarienummer
2021/0466

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Ola Balke