Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Kravet på anmälan för komplementbostadshus och inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus ska tas bort

Promemoria: LI2023/0000 Datum: 01 mars 2024

MFD avstyrker förslaget om att ta bort krav på anmälan för komplementbostadshus och inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet avstyrker förslaget om att ta bort kravet på anmälan för komplementbostadshus och inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus. MFD ser att förslaget kan medföra en risk för kvalitetssänkning av tillgängligheten vid uppförandet av nya komplementbostadshus om anmälningsplikten tas bort.

MFD har tidigare uppmärksammat att nya byggregler och föreskrifter behöver säkerställa tillgänglighet och användbarhet för hela befolkningen. Kommunens ansvar i byggprocessen är en av många viktiga faktorer som säkerställer att det privata bostadsbyggandet i Sverige håller god kvalitet, till exempel vad gäller tillgänglighet, användbarhet och säkerhet.

Myndigheten anser därför att den nuvarande anmälningsplikten för komplementbostäder upp till en viss storlek bör kvarstå för att kommunen fortsatt ska kunna upptäcka eventuella brister i byggprocessen och därmed undvika anpassningar i efterhand.

MFD ser även att den nuvarande anmälningsplikten bidrar till en förnuftig hantering av samhällets resurser som också minskar risken för oväntade kostnader, både för den enskilde och för kommunen. Om en prövning av en åtgärd genomförs på förhand och brister upptäcks tidigt slipper fastighetsägaren anpassa eller bygga om komplementbostadshuset i efterhand.

Prövningen kan också medföra att kommunen får hantera färre ärenden om bostadsanpassning vid upptäckt av hinder i redan uppförda komplementbostadshus. Tidigt upptäckta brister i tillgängligheten kan också innebära minskad risk för olyckor orsakade av hinder i den byggda miljön, exempelvis fallolyckor.

Yttrande till
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Datum
2024-03-01

Diarienummer
2023/0436

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Aleksandra Kowalska