Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknads-politiken

SOU: 2020:41 Datum: 06 november 2020

Myndigheten för delaktighet har inga synpunkter på betänkandets bedömningar och förslag, men vill uppmärksamma att situationen i arbetslivet ofta är utmanande för personer med funktionsnedsättning.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) har inga synpunkter på betänkandets bedömningar och förslag kring kommunernas rättsliga förutsättningar att vara utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen.

MFD vill dock uppmärksamma att situationen i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning ofta är utmanande. Både Arbetsförmedlingen och kommuner har därför en särskilt viktig roll att stödja grupper som står långt från arbetsmarknaden in i en försörjning.

MFD anser att pågående reformering av Arbetsförmedlingen har en stor potential att bygga ett mer modernt, effektivt och träffsäkert stöd till arbetssökande med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning utgör en stor kundgrupp inom Arbetsförmedlingen och i kommunernas arbetsmarknadsverksamhet. Arbetsförmedlingens och kommunernas förmågor att samverka och effektivt stödja denna grupp att komma i arbete är därför av avgörande betydelse för att det nationella funktionshinderspolitiska målet ska kunna nås. Om kommuner ska få en utökad roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen vill dock MFD särskilt lyfta några punkter:

  • För att få till stånd en fungerande arbetsmarknad även för de grupper som står långt ifrån den måste slutmålet med insatserna i högre utsträckning än i dag fokusera på att stödja människor att genom arbete bidra till sin egen försörjning. Detta kan bland annat ske genom att fokusera på arbetsmarknadsanpassad vidareutbildning och matchning mot olika former av lönearbete.
  • Det finns tydlig evidens för att den grupp som står längst ifrån arbetsmarknaden behöver kraftfulla och långsiktiga insatser för att ha en chans till arbete. Dessa insatser bör vara flexibla, individualiserade och erbjuda tillgång till bra och arbetsmarknadsnära vidareutbildning.
  • Kompetens och resurser att hantera personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning är en förutsättning för en fungerande matchning och bör vara ett perspektiv som genomsyrar hela systemförändringen.
    MFD har vidareutvecklat ovanstående punkter i en särskild promemoria som har lämnats till Arbetsmarknadsdepartementet tidigare i år.

För att få till stånd en arbetsmarknadspolitik som fungerar för alla anser MFD att dessa frågor bör vidare belysas i arbetet med en reformerad arbetsförmedling och en eventuell utökning av kommunernas befogenheter i arbetsmarknadspolitiken. I detta arbete är det även viktigt att ta tillvara de erfarenheter och goda exempel som finns från olika projekt, såsom SKR:s satsning Fler vägar in – Breddad rekrytering, där kommuner har utvecklat nya modeller för att ta fram nya tjänster genom att använda kompetensen rätt och bredda sin rekrytering.

Yttrande till
Arbetsmarknadsdepartementet

Datum
2020-11-06

Diarienummer
2020/0235

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Emmanuel Galaup