Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Kamerabevakning i offentlig verksamhet - lättnader och utökade möjligheter

SOU: 2024:27 Datum: 19 juni 2024

MFD bedömer att det är positivt att det görs försök att motverka grov brottslighet i samhället.

MFD ser vidare att kommunerna har en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet och att det är positivt att samordnat försöka hitta gemensamma lösningar som kan bidra i arbetet. 

MFD bedömer dock att utredningens förslag på lättnader och utökade möjligheter för kamerabevakning i offentlig verksamhet är oproportionerliga, om man ser på de vinster som skulle kunna göras i förhållande till riskerna för ingrepp i den personliga integriteten. Det finns också en stor risk för en rättsosäker hantering när aktörer själva ska kunna besluta om kamerabevakning i och med förslaget om att avskaffa såväl tillståndskravet som anmälningsplikten. 
Utredningens förslag kan utöver detta komma att påverka personer med funktionsnedsättning i särskild utsträckning då gruppen ofta befinner sig i integritetskänsliga situationer. Med integritetskänsliga situationer kan nämnas besök till primärvården eller psykiatrin. Det kan också handla om möten med LSS-handläggare, deltagande i daglig verksamhet eller på LSS-boendet. För personer med vissa typer av funktionsnedsättningar, exempelvis intellektuella funktionsnedsättningar, kan det också vara svårt att förstå hur kamerabevakning genomförs eller i vilket syfte. Denna otydlighet kan bidra till att skapa en rädsla hos den enskilde att ha kontakt med olika verksamheter. Konsekvenserna av detta kan i sig leda till att den enskilde inte får den hjälp eller det stöd hen behöver. Den svaga informationsplikt som följer med förslagen, försvårar ytterligare för dessa personer. Med bristande information följer också att många personer med funktionsnedsättning riskerar att hamna i särskilt utsatta situationer. MFD hade således önskat att utredningen hade gjort en grundlig analys samt beskrivit konsekvenserna av hur de lagda förslagen kan komma att påverka personer med funktionsnedsättning, liksom hur de kan påverka deras grundläggande rättigheter. 

Mot bakgrund av detta avstyrker MFD förslagen. 

Yttrande till
Justitiedepartementet

Datum
2024-06-19

Diarienummer
Ju2024/00910

Beslutande
Tarja Birkoff

Föredragande
Josefina Streling