Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

Ds: 2019:2 Datum: 16 april 2019

Myndigheten för delaktighet, MFD, är positiv till förslagen i promemorian, men har vissa kommentarer om konsekvenser för personer med funktionsnedsättning kopplade till ekonomisk utsatthet.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet tillstyrker de förslag som lämnas i promemorian, men har vissa kommentarer angående konsekvenser för personer med funktionsnedsättning kopplade till ekonomisk utsatthet.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet är positiv till det övergripande syftet för förslagen om att säkra en godtagbar nivå på framtida pensioner och att trygga välfärden genom att hantera de demografiska utmaningar som en ökande andel äldre i befolkningen innebär. Myndigheten saknar dock en fördjupad analys av vad förslagen innebär för personer med funktionsnedsättning.

Risk för ökad ojämlikhet bland pensionärer

Personer med funktionsnedsättning har som grupp en högre risk att befinna sig i ekonomisk utsatthet. En inte oansenlig andel i gruppen med funktionsnedsättning får sin försörjning via transfereringssystemen eller har en låg anställningsgrad. Mot denna bakgrund ser MFD risker i att ojämlikheten inom gruppen pensionärer kommer att öka till följd av höjd pensionsålder. Myndigheten efterfrågar därför en fördjupad analys om vad förslaget har för konsekvenser för de människor som arbetar deltid, är sjukskrivna eller som lever på garantinivån av sjukersättningen.

Vikten av att se över alla trygghetssystem

MFD vill poängtera vikten av att samtliga trygghetssystem ses över för att
säkerställa att höjda åldersgränser inte skapar ojämlikhet. I promemorian görs
en otillräcklig analys av om förslaget innebär att regelverk för andra
stödsystem, som exempelvis arbetsmarknadsstöd, behöver ändras som konsekvens.
MFD menar att fler personer med funktionsnedsättning är berörda av andra
regelverk med koppling till åldersgränser i pensionssystemet.
Konsekvenserna för individer inom dessa stödsystem bör därför grundligt gås
igenom och inkluderas i analysen om ekonomiska konsekvenser för
individen, så att det blir möjligt att arbeta till de nya åldersgränserna.

Ökat behov av ett flexibelt och tillgängligt arbetsliv

En höjd pensionsålder kommer att ställa högre krav på en flexibel och
tillgänglig arbetsmarknad. Regeringen har gett en delegation i uppdrag att
jobba för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet,
Delegationen för främjande av äldre arbetskraft. Uppdraget ska slutredovisas
den 1 oktober 2020. MFD vill i detta sammanhang lyfta parallellerna med
höjd pensionsålder och ett tillgängligt arbetsliv.

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2019-04-16

Diarienummer
2019/0038

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Siri Morawski