Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag

SOU: 2020:47 Datum: 29 januari 2021

Myndigheten för delaktighet är positiv till utredningens förslag och vill understryka betydelsen av att utforma socialtjänsten utifrån social hållbarhet och mänskliga rättigheter.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet, MFD, är positiv till utredningens förslag om en hållbar socialtjänst som syftar till att förebygga socialt utanförskap och stödja individens delaktighet och möjlighet att bidra i samhällsgemenskapen.

MFD vill understryka betydelsen av att utforma socialtjänsten utifrån social hållbarhet och mänskliga rättigheter för att insatser som socialtjänstlagen omfattar ska bli effektiva och träffsäkra för den enskilde. Ett hållbart samhälle förutsätter att så många behov och förutsättningar som möjligt utgör grund när man utformar dess olika delar. Det funktionshinderpolitiska målet tydliggör att utformningen av samhället och dess olika verksamheter ska ta sin utgångspunkt i människors olika förutsättningar och behov utifrån principen om universell utformning.

MFD välkomnar att utredningens förslag kan förväntas leda till enklare tillgång till den stödinsats som respektive individ har behov av. Att skapa låga trösklar och enkel tillgång till socialtjänsten kan bidra till att människor söker stöd tidigt (kap. 7.4). Det kan också bidra till att socialtjänsten på nya sätt och mer systematiskt utgör en plattform för bred samverkan kring individen. Många av de människor som socialtjänsten möter har komplexa och mångfacetterade behov. Det är därför angeläget att socialtjänsten utvecklas så att den bättre kan möta individen oavsett dennes behov och minskar kravet på individen att anpassa sig till en administrativ ansvarsfördelning som inte alltid klarar av att hantera helheten. Ett sådant arbetssätt kan aktivt sänka trösklar till socialtjänsten och öka individers förtroende och tillit för verksamheten.

Det är angeläget med en socialtjänst som är flexibel, som främjar individuella lösningar och som kan möta förändringar både hos individer och i samhället. Ett viktigt steg i detta är att socialtjänsten har ett stort utrymme för helhetssyn på varje enskild individ som blir aktuell för en insats. MFD välkomnar därför att nuvarande målgruppsindelning av särskilda grupper har tonats ner i utredningens förslag (kap 8.3.3). MFD välkomnar också de förslag i kapitlen 16 till och med 18 som innebär att bestämmelser i lagen som i dag enbart gäller för särskilda grupper ska finnas som en möjlig insats för alla.

Att tydligt uttala att socialtjänsten ska främja människors aktiva deltagande samt jämlikhet och jämställdhet i levnadsvillkor (kap. 7) ramar på ett tydligt sätt in syftet och inriktningen för dess insatser. Det skapar också en bättre överenstämmelse med det funktionshinderspolitiska målet. Funktionshinderspolitiken samt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, verkar och samspelar nära med socialtjänstlagen. Genom en socialtjänst som samordnat och lätt tillgängligt kan möta individens behov minskar fokus och incitament att få insatser utifrån en viss lag. Detta skapar gynnsammare förutsättningar för såväl socialtjänstlagen som LSS att uppnå sina mål och syften.

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2021-01-29

Diarienummer
2020/0316

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Karl-Oskar Öhman