Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

SOU: 2020:81 Datum: 16 april 2021

Myndigheten för delaktighet tillstyrker de förslag som lämnas i betänkandet.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) välkomnar förslag som syftar till att öka möjligheterna till ett mer flexibelt och hållbart arbetsliv för föräldrar och anhörigvårdare. MFD tillstyrker de förslag som lämnas i betänkandet.

MFD är särskilt positiv till att förslagen som syftar till mer flexibla och hållbara arbetsformer kan bidra till att förbättra levnadsvillkoren för föräldrar med funktionsnedsättning och föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Undersökningar som MFD har genomfört visar att dessa föräldrar möter särskilda utmaningar i möjligheten att balansera arbete och privatliv, och att det bland annat påverkar deras möjligheter till heltidsarbete och en tryggad inkomst. (Se exempelvis MFD: (https://www.mfd.se/contentassets/bac9d217819f4cf3a083b0b0d214c238/2017-26-fordjupningsomrade-foraldraskap.pdf och https://www.mfd.se/resultat-och-uppfoljning/kunskapsunderlag/funktionshinderspolitikens-utveckling/foraldrar-till-barn-med-funktionsnedsattning/)

Betänkandet slår fast att utökade möjligheter till flexibla arbetsformer kan medföra att fler som i dag är lediga på deltid för att vårda barn eller en närstående i stället kan arbeta heltid, men med flexibla arbetsformer. MFD delar den slutsatsen och menar att det i synnerhet gäller föräldrar med funktionsnedsättning och föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Flexibla arbetsformer underlättar exempelvis arbete vid sjukdom som kommer i skov, ökar möjligheten för mer vård i hemmet och gör det enklare att kombinera heltidsarbete med vård av närstående. Det innebär i sin tur större möjligheter till ökad delaktighet i arbetslivet för dessa föräldrar.

MFD vill vidare lyfta behovet av åtgärder för att öka kunskapen hos arbetsgivare om hur arbetslivet kan bli mer hållbart och flexibelt för föräldrar och andra personer som vårdar en närstående. Det kan handla om kompetensutvecklande insatser för både chefer och medarbetare för att öka kunskapen om hur arbetet kan organiseras på ett sätt som möjliggör större flexibilitet avseende när, hur och var arbetet kan genomföras med bibehållen eller förbättrad kvalitet i verksamheten. MFD ser att arbetsgivare inom offentlig sektor kan vara en förebild för andra arbetsgivare och anser därför att en lämplig myndighet bör få i uppdrag att se över hur kunskapen om de organisatoriska förutsättningarna för ett mer flexibelt och hållbart arbetsliv kan öka i offentlig sektor.

Yttrande till
Arbetsmarknadsdepartementet

Datum
2021-04-16

Diarienummer
2020/0446

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Therese Arnewing