Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet

SOU: 2021:93 Datum: 11 mars 2022

Myndigheten för delaktighet tillstyrker utredningens förslag.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) tillstyrker utredningens förslag. MFD vill dock lämna några kommentarer om bland annat vikten av att aktivt involvera berörda målgrupper i det fortsatta arbetet.

MFD är särskilt positiv till att personer med samsjuklighet och deras anhöriga har involverats i utredningens arbete och att de målbilder som har tagits fram tillsammans med dem ligger till grund för utredningens förslag.

MFD välkomnar förslaget att personer med psykisk funktionsnedsättning på grund av skadligt bruk eller beroende ska kunna erbjudas stöd i form av personligt ombud samt att ytterligare permanenta medel avsätts till personliga ombud.

MFD ställer sig positiv till förslaget om att Folkhälsomyndigheten ska få i uppdrag att ansvara för ett femårigt nationellt program som syftar till att förstärka inflytande för, och att minska stigmatiseringen av, personer med psykiatriska tillstånd inklusive skadligt bruk och beroende. När målgruppen för detta program ska definieras är det angeläget att aktivt involvera berörda patient-, brukar- och anhörigorganisationer i detta arbete.

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2022-03-11

Diarienummer
2021/0616

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Jessica Dahlbäck