Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Förslag till föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer

Konsumentverket Datum: 02 september 2019

MFD ser allvarligt på att personer som inte kan ta sig till den utfärdande myndighetens lokaler på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, inte kan få ett statligt id-kort.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet, MFD, välkomnar Konsumentverkets förslag om föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer. MFD ser att föreskrifterna kan ge nya och förbättrade möjligheter att utveckla tillsynen. Förslaget förbättrar även tydligheten för transportörer om kollektivtrafikresenärers rättigheter. Förslaget möjliggör även en effektiv uppföljning av lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

MFD har följande synpunkter på förslaget

MFD önskar en hänvisning till lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen, och ansvarig myndighet, i föreskriften. På liknande sätt bör hänvisningar göras till ansvarig aktör i frågor avseende hantering och tillsyn av trygghets- och säkerhetsfrågor.

MFD efterfrågar ett förtydligande om tillgänglig information vid trafikstörningar.

MFD önskar ytterligare analys om möjligheten att efterfråga information om hissar, rulltrappor och bemanning på stationer.

Myndighetens synpunkter

Lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen, innehåller bestämmelser som innebär att tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig. MFD önskar se en referens i föreskrifterna om att webbplatser och mobila applikationer ska utformas i enlighet med kraven på 2 av 3 tillgänglighet i DOS-lagen. Det bör även framgå av föreskriften att DOSlagen tillhör Myndigheten för digital förvaltnings ansvarsområde.

Hänvisning bör också finnas till ansvarig aktör gällande hantering och tillsyn av trygghets- och säkerhetsfrågor. Hänvisningarna kan enligt MFD bidra till att rollfördelningen mellan myndigheter tydliggörs och att uppgifter enligt lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter hanteras på ett korrekt sätt av transportörerna.

MFD efterfrågar ett förtydligande av hur transportörerna ska tillhandahålla tillgänglig information om trafikstörningar för till exempel personer med kognitiva funktionsnedsättningar. I dessa fall är en audiovisuell information oftast inte tillräcklig utan behöver troligen kompletteras med personlig hjälp. Inte heller för personer med synnedsättning eller hörselnedsättning är det tillräckligt med tillgänglig information om trafikstörningar för att i praktiken kunna ta sig till sin slutdestination vid en trafikstörning. Här behöver störningsinformationen kompletteras med hur, och av vem, det går att få personlig hjälp för att exempelvis komma till rätt ersättningsbuss.

I 1 kap. 10 § i förslaget till föreskrifter finns det anledning att ytterligare
analysera om det är möjligt att lägga till en punkt gällande information om
avsaknad av viktig funktionell teknik och service, eller om dessa är ur
funktion. Att inte känna till om det finns rulltrappa, bemanning eller om
hissen är ur funktion skapar osäkerhet hos många resenärer och utgör därmed
hinder för resa med kollektivtrafik.

Trafikanalys har i sin redovisning av regeringsuppdraget om funktionshinder i kollektivtrafiken (Rapport 2019:3 Kollektivtrafikens barriärer - kartläggning av hinder i kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, s 150 ff) ställt frågor till resenärer om svårigheter vid olika situationer i samband med kollektivtrafikresor. Resenärerna uppgav att störst svårigheter upplevde de gällande möjligheter till hjälp under resan, att göra spontana resor och att få störningsinformation. Tillgänglig information
gällande trafikstörningar och om service på stationer är därför ett sätt att undanröja hinder i kollektivtrafiken för alla, oavsett funktionsförmåga.

Yttrande till
Konsumentverket

Datum
2019-09-02

Diarienummer
2019/0163

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Mille Salomaa Lindström