Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Föreskrifter om mediestöd

Myndigheten för press, radio och tv Datum: 30 augusti 2023

MFD ser positivt på förslaget att sätta krav på tillgänglighet till det redaktionella innehållet för personer med funktionsnedsättning i tilldelning av mediestöd.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen.

Myndighetens synpunkter

MFD ser positivt på förslaget att sätta krav på tillgänglighet till det redaktionella innehållet för personer med funktionsnedsättning i tilldelning av mediestöd.

MFD vill dock understryka att tillgänglighet behöver bedömas ur ett helhetsperspektiv. Därför vill MFD framhäva att alla delar i publicerings- och marknadsföringsprocessen för det redaktionella innehållet bör omfattas av kravet på tillgänglighet.

Möjligheten att kunna ta del av samhällsinformation och kunskap, bland annat från allmänna nyhetsmedier, är en av grundförutsättningarna för demokratisk delaktighet.

MFD följer årligen upp utvecklingen i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Under 2022 har personer med läsnedsättning haft tillgång till ett mindre bestånd av medier och har lånat ut färre medier från folkbiblioteken. Likaså tog unga med psykiska funktionsnedsättningar i mindre utsträckning del av nyheter från exempelvis Sveriges Television i jämförelse med andra unga (Myndigheten för delaktighet, 2023, Uppföljning av funktionshinderspolitiken, 2023:21, ss.53-55). Bland dessa grupper är även exempelvis valdeltagandet lägre.

Därför finns anledning att särskilt beakta personer med läsnedsättning och personer med psykiska funktionsnedsättningar i utformandet av kraven för tillgänglighet i relation till mediestödet.

Åtgärder som ökar tillgängligheten för dessa grupper är inte alltid av teknisk karaktär, utan är ofta kopplade till hur det redaktionella innehållet formuleras och presenteras. Exempelvis val av typsnitt och en logisk disposition av innehållet är inte direkt kopplade till standarder om digital publicering eller den tekniska utvecklingen. Därför är viktigt att det redaktionella innehållet inte enbart bedöms utifrån tekniska lösningar som ökar tillgängligheten.

Förbättring och uppföljning

Enligt förslaget är en förutsättning för mediestödet att nyhetsmediet som söker ska uppge hur de avser förbättra tillgängligheten till det redaktionella innehållet. MFD avser att kravet på förbättring behöver kompletteras med ett krav på uppföljning, särskilt för de medier som söker stöd flera gånger.

Nyhetsmedierna behöver följa upp de åtgärder de presenterar i sin handligsplan för tillgänglighet. Detta säkerställer att syftet med förbättringarna uppnås och att åtgärderna har nått målgruppen.

Tillgänglighet i tryckta medier

MFD vill understryka att krav på tillgänglighet bör tydligare ställas även på tryckta nyhetsmedier. Förslaget till föreskrifter för mediestöd hänvisar till gällande standarder för digital publicering och till den tekniska utvecklingen. Däremot saknar MFD en tydlig uppmaning till tryckta medier att öka tillgängligheten till det redaktionella innehållet för personer med funktionsnedsättning.

Yttrande till
Myndigheten för press, radio och tv

Datum
2023-08-30

Diarienummer
2023/0238

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Diana Oskarsson