Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Föreskrifter om hantering och genomförande av digitala nationella prov samt förslag om ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19) om hantering och genomförande av nationella prov

SKOLFS: 2013:19 Datum: 26 maj 2023

Myndigheten för delaktighet arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga. I följande yttrande följer MFD i stora delar det yttrande som Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) gör på det aktuella förslaget om nya föreskrifter, då vi anser deras synpunkter och förslag mycket värdefulla.

Sammanfattning

MFD ser behov av att ytterligare belysa vissa frågor som inte i tillräcklig grad framkommer i konsekvensbeskrivningen. Det är viktiga frågor som behöver lösas för att elever med funktionsnedsättning ska ges likvärdiga förutsättningar att visa sina kunskaper vid genomförandet av de digitala nationella proven. Det handlar till exempel om att elever, som har behov av detta ska kunna ta med sig även externa elektroniska apparater, när provet genomförs samt att elever som har behov av hjälpmedel, i form av mjukvara eller hårdvara, ska ha möjlighet att installera och öva på dessa i provplattformen innan genomförandet.

Generella synpunkter

Elever med funktionsnedsättning är en stor och heterogen grupp som omfattar elever med exempelvis olika former av fysiska, psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Vissa elever med funktionsnedsättning kan få förbättrade förutsättningar genom digitala nationella prov. Samtidigt kan andra elever begränsas i möjligheterna att visa sina kunskaper.

I SPSM:s remissvar till de aktuella föreskrifterna framgår att den upphandlade provplattformen inte kommer att fungera för samtliga elever med funktionsnedsättning samt att det idag saknas nationella prov i engelska och svenska som utgår från specialskolans kursplaner. SPSM exemplifierar med att prov saknas i engelska och senska för döva och hörselskadade samt på svenskt teckenspråk. MFD menar att sådana brister måste åtgärdas innan digitala nationella prov kan införas fullt ut. I annat fall begränsas elever med funktionsnesättning i möjligheten att visa sina kunskaper och få likvärdiga och rätttvisa bedömningar.

Anpassningar av prov och provsituationen för elever med funktionsnedsättning

Elever har rätt till likvärdiga förutsättningar att både genomföra de nationella proven, att få visa sina kunskaper vid genomförandet och att få likvärdiga och rättvisa bedömningar av sina provresultat. Ju bättre tillgänglighet provplattformen har, desto mer främjas likvärdiga förutsättningar för eleverna. För att eleverna ska kunna visa sina kunskaper behöver det också finnas goda förutsättningar för ett likvärdigt provgenomförande. Det kan exempelvis handla om tillgängliga lokaler, provledare, tillgång till den utrustning som behövs, men också att inför provsituationen testa hur eleven kan genomföra provet och/eller att få öva i provverktyget med de anpassningar som eleven behöver för att kunna visa sina kunskaper.

I strävan efter full tillgänglighet och delaktighet i samband med digitala nationella prov är följande av mycket stor vikt.

  • Elever behöver kunna ta till sig innehållet i provet utifrån sina förutsättningar. Om elever till exempel inte kan avkoda med ögonen behöver eleven ta till sig innehållet på det sätt som eleven är van vid, exempelvis på punktskrift eller få texten uppläst.
  •  Elever behöver kunna svara på frågor i proven utifrån sina förutsättningar. Om elever till exempel inte kan producera texten i provplattformen behöver eleven kunna producera och bearbeta sina texter på ett sätt som fungerar utifrån elevens förutsättningar, exempelvis med stöd av rättstavningsprogram eller verktyg för tal till text.
  • Elever behöver kunna navigera i proven utifrån sina förutsättningar. Det kan handla om att eleven behöver alternativa styrsätt.
  • Elever med språkstörning behöver kunna ha tillgång till bildstöd och elever som är teckenspråkiga behöver ha proven översatta till svenskt teckenspråk, förutom de delar som prövar läsförståelsen samt provet i engelska.
  • Elever har rätt till en likvärdig bedömning. Om elever inte får de anpassningar som de behöver utifrån sina förutsättningar, kommer proven inte visa elevens faktiska kunskaper. Detsamma gäller om skolor undantar vissa elever från hela eller delar av proven, eftersom de inte kan visa sina kunskaper på ett likvärdigt sätt. I dessa fall så kommer resultaten inte heller att visa elevernas faktiska kunskaper.

Uppföljning

Det är viktigt att Skolverket under införandet av digitala nationella prov följer upp hur genomförandet fungerar för elever med olika funktionsnedsättningar
för att snabbt kunna fånga upp behov av förbättrade funktioner i provplattformen. SPSM menar också att det finns behov av att kunna lämna synpunkter på funktionaliteten i plattformen som ett led i arbetet med att öka tillgängligheten och användbarheten för elever med funktionsnedsättning. Det är också viktigt att Skolverket fortsätter och fördjupar sitt samarbete med SPSm, andra myndigheter och annan expertis i utvecklingen av tillgängligheten i de digitala nationella proven och den upphandlade plattformen. MFD bidrar gärna i detta arbete.

Personligt stöd

Vi ser också att det finns ett behov av att i föreskrifterna uttrycka en rätt till personligt stöd för den som, på grund av funktionsnedsättning kan ha svårighet att själv logga in eller få eventuella hjälpmedel, i form av mjukvara eller extern hårdvara, att fungera tillsammans med provdatorn.

Synpunkter på utvalda paragrafer i förslaget till nya föreskrifter: 
3§ - Alla elever kan inte använda ett traditionellt tangentbord. Därför behöver det tydliggöras att ett tangentbord kan behöva ersättas av andra verktyg eller hjälpmedel, som eleven har behov av. Här instämmer MFD i de två förslag till tillägg till 3 § som SPSM gör i sitt remissvar (kursiverat):
- Tangentbord; ett fysiskt tangentbord eller motsvarande verktyg eller hjälpmedel för inmatning.
- Pekdon; mus, touchscreen eller annat styrsätt.

4 § - Här bör det tydliggöras att en elev ska ha rätt att använda pekdon, så att eleven kan navigera på skärmen med ett styrsätt som eleven använder i undervisningen. Styrsätt kan vara en mus, touchskärm eller annat pekdon. (se förslag på definition ovan under 3 §) MFD instämmer även här i det förslag till tillägg som SPSM föreslår:

2. att varje elev vid genomförandet av provet har tillgång till tangentbord och hörlurar samt ett pekdon.

6§ - MFD vill här betona att elevers möjlighet att förberedas på själva provsituationen, och att kunna öva med sina anpassningar i provplattformen, är särskilt viktigt för elever med funktionsnedsättning. Detta för att säkerställa att utrustningen och övriga förutsättningar kommer att fungera väl vid genomförandet, och därmed ge eleverna likvärdiga förutsättningar att genomföra provet. Som Skolverket anger: ”om en elev inte har kommit i kontakt med den typ av utrustning som ska användas vid provet kan det medföra att resultatet blir mindre tillförlitligt, eftersom tekniska svårigheter kan ta fokus från provets uppgifter.” Detta behöver också tydligt framgå i anvisningarna om förberedelser till rektorn.

Utöver utrustning behöver förberedelserna även omfatta att se till att rätt förutsättningar finns på plats, såsom lokaler, personal och organisation inför genomförandet. Även här behöver rektorn beakta att elever med funktionsnedsättning kan ha särskilda behov av stöd och anpassningar. Även detta ansvar för förberedelser av förutsättningar, både organisatoriskt och utifrån enskilda elevers behov skulle kunna uttryckas i 6 § i föreskriften.

MFD instämmer även i det förslag till tillägg som SPSM gör i andra stycket av den föreslagna paragraf 6 § (kursiverat):

”Åtkomsten till internet, funktioner, applikationer och andra tjänster ska under provtillfället vara begränsad till att endast omfatta det aktuella provet och sådant som Skolverket beslutar ska vara tillåtet för provet. Rektorn får dock besluta om att en enskild elev vid provtillfället får ges utökad åtkomst till internet, funktioner, hårdvara, applikationer eller andra tjänster på den dator eller digitala enhet som provet genomförs, om det finns särskilda skäl och åtkomsten sker på sådant sätt att syftet med provet inte motverkas.”

Ordet ”hårdvara” bör läggas till i detta undantag eftersom det finns elektronisk utrustning som utgör viktiga hjälpmedel för elever med funktionsnedsättning. Ett exempel på detta är en elev som läser punktskrift och behöver använda en punktskriftsdisplay till datorn. En diktafon är ett annat sådant exempel. Båda dessa är externa hårdvaror och passar därmed inte in i undantaget i 6 § som handlar om internet, funktioner, applikationer eller andra tjänster.

9 § - Som framgår ovan finns det situationer då elever med funktionsnedsättning kan behöva ytterligare elektronisk utrustning, för att kunna genomföra provet. Om sådan externa hjälpmedel inte tillåts enligt andra paragrafer i föreskrifterna bör det förtydligas genom tillägg i 9 §, där sådan utrustning förbjuds.

Yttrande till
Skolverket

Datum
2023-05-26

Diarienummer
2023/0148

Beslutande
Malin Ekman Aldén, generaldirektör

Föredragande
Mikael Ståhl, utredare