Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Föreskrifter och allmänna råd om postutdelning

MFD delar Post- och telestyrelsens (PTS) bedömning att den samhällsomfattande posttjänstens krav på utdelning av postförsändelser behöver klargöras.

Myndighetens synpunkter

PTS föreslår att postanordningar ska få anvisas högst 200 meter från postmottagarens adressplats. PTS noterar vidare att detta kan få konsekvenser för dem som har svårt att ta sig dit. Tanken är att ordningen för dem med särskilda behov som inte kan ta emot post i det ordinarie systemet ska regleras i tillståndsvillkoren och i upphandling.

MFD ser dock en uppenbar risk för att det nya gränsvärdet om högst 200 meter i onödan driver på behovet av särskilda lösningar. MFD anser därför att bestämmelsen om utformning av postanordning i förslaget om ny föreskrift bör förtydligas avseende tillgänglighet och användbarhet för alla oavsett funktionsförmåga. Tankesättet är i linje med mål och inriktning för funktionshinderspolitiken.

När en ny postanordning ska anläggas bör därför frågor av följande karaktär ställas. Finns det oöverstigliga nivåskillnader som försvårar, finns det trottoarkanter, finns det ledstråk, är lokalen där postudelningen är placerad tillgänglig t.ex. avseende dörrar och belysning, finns det möjlighet att få postboxen i rätt höjd, är postboxen taktilt markerad etc.?

I de fall särskilda lösningar behövs vill MFD lyfta fram att det ska vara lätt att ansluta sig till tjänsten. Det måste därför finnas tydlig information om att möjligheten finns och hur man gör för att ansluta sig. Själva hanteringen behöver också vara tillgänglig, dvs. utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Det gäller i hela användningskedjan, dvs. från att det konstateras att ett behov av en särskild lösning föreligger, under handläggningen och att det efter beslut och implementering finns möjlighet att höra av sig till någon om något behöver förbättras.Yttrande till
Post- och telestyrelsen

Datum
2022-09-30

Diarienummer
2022/0292

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Hans von Axelson