Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering

SOU: 2019:18 Datum: 21 februari 2020

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen i det remitterade betänkandet. Myndigheten är positiv till förslaget om att utveckla modersmålsundervisningen och att förstärka nyanlända elevers rätt till studiehandledning på sitt modersmål.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen i det remitterade betänkandet.

MFD välkomnar förslag för att utveckla modersmålsundervisningen och deltagandegraden i densamma med det uttalade syftet att förbättra studieresultaten och öka inkluderingen av elever med annat modersmål än svenska, innefattande elever som har behov av teckenspråk.

MFD önskar även uppmärksamma vikten av tillgänglighet i utformningen av modersmåls­undervisningen och att hänsyn även tas till de behov som elever med andra funktions­nedsättningar kan ha i modersmålsundervisningen.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet anser att utredningens förslag om att utveckla modersmålsundervisningen och att förstärka nyanlända elevers rätt till studie­handledning på modersmålet för att förbättra studieresultaten är positivt.

Att elever som har behov av teckenspråk föreslås få undervisning i teckenspråk som modersmål eller språkval likvärdigt de nationella minoritetsspråken är gynnsamt för kunskaps­utvecklingen och inkluderingen i den här gruppen.

Utöver detta förslag till förbättring för elever som har behov av teckenspråk vill Myndigheten för delaktighet poängtera vikten av att hänsyn tas och resurser ges inom modersmålsundervisningen till elever med andra funktionsnedsättningar än hörselnedsättning, exempelvis synnedsättning eller dyslexi.

Myndigheten vill också betona att det är viktigt att de lokaler och den utrustning och eventuella läromedel som används för modersmålsundervisning och studiehandledning är fullt ut tillgängliga så att den fungerar för alla människor oavsett funktionsförmåga.

Yttrande till
Utbildningsdepartementet

Datum
2020-02-21

Diarienummer
2019/0420

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Ola Balke