Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Flera remisser från Boverket

Boverket Datum: 18 augusti 2023

MFD har besvarat sex olika remisser från Boverket. Det här är ett samlat svar på samtliga.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet, MFD, har fått följande remisser att besvara från Boverket:

  • Drn 6640/2022 Remiss Boverkets förslag till föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd m.m. (MFDs drn 2023/0178)
  • Drn 3680/2021 Remiss Boverkets förslag till föreskrifter om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader (MFDs drn 2023/0181)
  • Drn 2478/2023 Remiss Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål (MFDs drn 2023/0182)
  • Drn 2215/2021 Remiss Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m.m. (MFDs drn 2023/0183)
  • Drn 31/2022 Remiss Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader. (MFDs drn 2023/0184)
  • Drn 3295/2022 Remiss Boverkets förslag till föreskrifter om krav på tomter m.m. (MFDs drn 2023/0179)   

MFD lämnar ett samlat svar för samtliga remisser där vi välkomnar ambitionen att förenkla byggreglerna och lämnar några övergripande kommentarer.

Myndighetens synpunkter

MFD välkomnar ambitionen att skapa förenklade och flexibla byggregler som ger större utrymme för innovation. MFD anser dock att det är av yttersta vikt att de nya föreskrifterna fortsatt säkerställer tillgänglighet och användbarhet för hela befolkningen.

MFD saknar därför ett mer omfattande analysunderlag i remisserna gällande hur de föreslagna förändringarna av regelverket kan komma att tillämpas av branschen och påverka den faktiska tillgängligheten och användbarheten i den byggda miljön. MFD bedömer att det behövs ytterligare analyser av dessa aspekter och att ett förstärkt analysunderlag skulle göra det lättare för förslagen att träffa rätt.  

MFD saknar också aktiv involvering av personer med funktionsnedsättning som underlag för de föreslagna ändringarna. Att aktivt involvera representanter för dem som ska använda samhällets olika miljöer är grundläggande för ett ändamålsenligt resultat. För att veta hur förändringarna kan komma att påverka personer med funktionsnedsättning, bedömer MFD att det är nödvändigt att inhämta kunskap och erfarenheter från funktionshinderorganisationerna.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, det nationella målet för funktionshinderspolitiken samt de globala målen i Agenda 2030 anger tydligt att samhället måste utformas med mångfald som grund. Här ingår en skyldighet att skapa förutsättningar för hela befolkningen att delta i samhället och leva på jämlika villkor. Den av regeringen beslutade strategin för funktionshinderspolitiken 2021–2031, tar även sikte på att öka takten mot detta mål. Den förtydligar varje sektors ansvar för sitt genomförande av funktionshinderspolitiken.

MFD ser att Boverket, som utpekad myndighet i strategin, kan ta en ledande roll i arbetet med att samordna de aktörer som kan bidra till att målet uppfylls. MFD anser därför att det behövs ett fortsatt arbete lett av Boverket, för att främja samspelet mellan olika kompetensbärare i byggprocessen. Hit kan räknas offentliga aktörer, arkitekter, representanter från byggbranschen och företrädare från funktionshindersorganisationerna.

MFD bedömer att det i ett sådant arbete är viktigt att aktörerna särskilt diskuterar hur tillämpningen av de föreslagna förändringarna fortsättningsvis ska bidra till det nationella funktionshinderpolitiska målet och att diskussionen bör ha sin utgångspunkt i den kunskap och de erfarenheter som företrädare för funktionshinderorganisationerna bidrar med.

MFD ser också att vår myndighet redan nu får många frågor om hur lagar och byggregler ska tillämpas. I och med övergången från Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd (BBR) till de förslagna föreskrifterna, bedömer MFD att mängden av frågor kan komma att öka ytterligare. Därför ser MFD att ett nytt uppdrag till Boverket, som beskrivet ovan, skulle skapa bättre förutsättningar för att öka kunskapen om hur tillgänglighetsfrågor ska tillämpas i byggprocessen.

MFD vill också lyfta en fundering kring hur övergången från BBR till de förslagna föreskrifterna påverkar reglerna i Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder då de förhåller sig till övrig reglering. MFD anser att det är viktigt att det finns förutsättningar för att fortsätta det inledda arbetet med enkelt avhjälpta hinder och att det finns ett tydligt stöd för detta arbete, även i framtiden.

Yttrande till
Boverket

Datum
2023-08-18

Diarienummer
2023/0178, 2023/0181, 2023/0182, 2023/0183, 2023/0184, 2023/0179

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Romina Ramos