Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Fler veckor med omställningsstudiestöd

DS: 2022:29 Datum: 10 mars 2023

Myndigheten för delaktighet (MFD) tillstyrker i huvudsak förslagen i promemorian men vill understryka att det finns behov av att utveckla och modernisera stödet.

Vi ser i stort positivt på möjligheten att kunna ansöka om ytterligare omställningsstudiestöd efter den så kallade återkvalificeringsperioden. Detta är inte bara viktigt för personer som behöver omskolas på grund av förändringar på arbetsmarknaden, utan också för arbetstagare som på grund av sjukdom eller förvärvad funktionsnedsättning inte kan återgå i tidigare arbete.

Åldersdiskriminering en faktor

Vi vet också att åldersdiskriminering är vanlig på dagens arbetsmarknad. Delegationen för senior arbetskraft visar i en rapport 2022 att ålderism i arbetslivet inte motverkas enbart genom diskrimineringslagens skydd mot åldersdiskriminering utan också kräver andra och bredare åtgärder.

Här kan både det grundläggande och ett ytterligare omställningsstudiestöd vara en sådan åtgärd som kan minska diskriminering och öka delaktigheten hos äldre arbetskraft.

Ökad risk för klyftor

Eftersom det utökade omställningsstudiestödet särskilt riktas till en målgrupp som redan har kvalificerad utbildning och goda arbetslivserfarenheter, vill MFD flagga för att stödet samtidigt riskerar att ytterligare öka klyftorna på arbetsmarknaden. Detta då många arbetstagare, med en betydligt svagare ställning, sannolikt inte kan komma ifråga för stödet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis anser MFD att förslaget om utökat omställningsstudiestöd kan ha god effekt för de grupper som redan är etablerade på arbetsmarknaden. Personer med funktionsnedsättning i alla åldrar har dock generellt och oavsett utbildningsnivå, avsevärt svårare att få och behålla ett arbete i jämförelse med andra grupper.

MFD vill därför understryka att det fortsatt finns ett stort behov av att utveckla och modernisera stödet till omställning och kompetensutveckling.

Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), t.f. avdelningschef Arvid Lindén och utredare Mikael Ståhl deltagit.

Yttrande till
Utbildningsdepartementet

Datum
2023-03-10

Diarienummer
2022/0424

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Mikael Ståhl