Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska

SOU: 2020:67 Datum: 17 maj 2021

Myndigheten för delaktighet ställer sig bakom intentionen i utredningens förslag.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) ställer sig bakom intentionen i utredningens förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 årsåldern och stärka förskolans arbete med barns språkutveckling i svenska. Nyanlända barn, barn med annat modersmål än svenska och barn med socioekonomiskt svag bakgrund lyfts specifikt av utredningen.

I ovanstående grupper finns även barn med funktionsnedsättning. En del av dessa barn kanske inte har fått en utredning och diagnos, exempelvis beroende på att de nyligen har anlänt till Sverige. MFD anser därför att specialpedagogisk kompetens ska finnas med i de fördjupade kunskapsinsatser som utredningen föreslår. En ökad specialpedagogisk kompetens innefattar bland annat kunskaper om barns språkutveckling kopplat till konsekvenser av funktionsnedsättning. Det innefattar också fördjupad kunskap om god kommunikativ miljö med bland annat språklig stimulans utifrån alla barns specifika behov av stöd för språkutveckling. Det handlar både om att det ska finnas särskilda kunskapskrav om barns språkutveckling i förskollärarexamen och om att inkludera specialpedagogisk kunskap vid kompentensutveckling av befintlig förskolepersonal.

Fler pedagoger med kompetens om behov hos barn med funktionsnedsättning och om barns språkutveckling stärker stödet även till barn som inte har svenska som första språk.

Det krävs specialpedagogiska insatser för att exempelvis barn med språkstörning ska kunna utveckla sitt språk. Det finns exempelvis en risk att barn med funktionsnedsättning i en nyanländ familj inte upptäcks och utreds. Barnet riskerar då på grund av sin funktionsnedsättning att inte få de bästa förutsättningarna för en god språkutveckling. Som exempel kan det handla om att pedagogerna behöver få ökad kompetens om vilka insatser som behövs för att lära barn ett nytt språk i kombination med kommunikativa språkstörningar.

Myndigheten för delaktighet vill även poängtera att för att främja en god språkutveckling behöver även regleringen ses över avseende hur övergången från förskola till förskoleklass ska ske. Det är av vikt att det säkerställs att nödvändig kunskapsöverföring sker om barnets särskilda behov när det finns identifierade kommunikativa utmaningar.

Yttrande till
Utbildningsdepartementet

Datum
2021-05-17

Diarienummer
2021/0114

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Irene J Westerlund