Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet

Infrastrukturdepartementet Datum: 04 februari 2022

Myndigheten för delaktighet välkomnar att EU-kommissionens paket, men har vissa synpunkter på de enskilda förslagen i paketet.

Myndighetens synpunkter

Full delaktighet för alla kräver tillgänglighet. Graden av tillgänglighet blir aldrig bättre än den svagaste länken i en användningskedja. I detta sammanhang innefattar en sådan användningskedja t.ex. information om resor före, under och efter resan, biljettköp, stöd vid bytespunkter och tillgängliga transportfordon.

Myndigheten för delaktighet (MFD) välkomnar att EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet tar upp digitala frågor som en väsentlig del i strävan att förbättra och utveckla infrastruktur för effektiv och grön mobilitet. Digital information är en möjliggörande faktor för att skapa en tillgänglig infrastruktur som inkluderar alla oavsett behov, egenskaper och funktionsförmåga.

För att åstadkomma en tillgänglig infrastruktur är det väsentligt att redan från början ta ställning till vilka data som samlas in och hur dessa data ska processas samt att säkerställa att informationen tillgängliggörs på ett sådant sätt att den kan komma den enskilde resenären till del oavsett behov, egenskaper och funktionsförmåga.

Myndigheten för delaktighet har mot bakgrund av ovan vissa synpunkter på de enskilda förslagen i paketet. Dessa redovisas nedan och följer ordningen i det remitterade förslaget, 1–4.

1) Förslag till förordning om transeuropeiska transportnätverk (TEN-T)

MFD välkomnar att ett viktigt motiv för förslaget är att det kommer att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, innefattande personer med nedsatt rörlighet.

MFD förstår det som att ansvaret för att tillgängliggöra det transeuropeiska transportnätverket ligger på dem som utses att samordna de nio olika ”korridorerna” i transportnätverket som täcker hela Europa.

För att underlätta för dessa aktörer att ta detta ansvar borde det tydligare anges vilka krav som ska gälla för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och hur dessa följs upp under utvecklingsperioden.

2) Revidering av direktivet om intelligenta transportsystem

Revideringen av direktivet om intelligenta transportsystem handlar till stor till del om att få ut data ur systemen för att kunna bygga upp tjänster till nytta för resenärerna.

MFD anser att det är viktigt att datan förpackas på sådana sätt att den senare kan tillgängliggöras i gränssnitt mot resenärerna som motsvarar de krav som ställs i webbtillgänglighetsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer) och tillgänglighetsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster).

I bilaga 3 finns ett förslag om insamling av data om bytespunkter och information om deras tillgänglighet och vägar inom ramen för ett byte. MFD välkomnar förslaget och ser utvecklingspotential utifrån tillgängliga användningskedjor. MFD ser också att det finns stora möjligheter att inte enbart fokusera på nedsatt rörlighet utan att också väva in fler aspekter av tillgänglighet som t.ex. audiovisuell information.

3) Meddelande om ett nytt EU-ramverk för rörlighet i städer

MFD stödjer förslagen i avsnitt 2.4 om rörlighetsplaner för hållbarhet, obligatoriskt tillhandahållande av data för tidtabeller, störningar etc. genom nationella kontaktpunkter och att som en del av TEN-T ha ”urban nodes” och därmed göra det möjligt att få till stånd möjligheter att digitalt boka och övervaka resor över olika transportslag (multimodala digitala transporttjänster).

För att kunna nå full delaktighet utifrån dessa förslag är det viktigt att inte begränsa förslaget till enbart nedsatt rörlighet utan att se alla behov som föranleds av en funktionsnedsättning, exempelvis på grund av en kognitiv funktionsnedsättning eller en syn- eller hörselnedsättning.

Det är också viktigt att redan från början ha insikt om att den insamlade datan ska kunna tillgängliggöras utifrån kraven i webbtillgänglighetsdirektivet och tillgänglighetsdirektivet.

Även för förslaget i 2.7 om kommersiellt känsliga data för multimodala digitala transportjänster gäller att en större bredd av potentiella funktionshinder kan undvikas genom att ha en bredare syn på behov som föranleds av funktionsnedsättning utöver nedsatt rörlighet.

4) Handlingsplan för att främja gränsöverskridande och långväga passagerartrafik på järnväg

MFD välkomnar preciseringen att tillgänglighetsdirektivets krav ska tillämpas på all tågservice och att det aviseras att den nyligen reviderade förordningen om tågresenärers rättigheters efterlevnad ska övervakas.

Yttrande till
Infrastrukturdepartementet

Datum
2022-02-04

Diarienummer
2021/0633

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Hans von Axelson