Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

EU-kommissionens förslag till förordning och rådsbeslut om skydd för utsatta vuxna

Myndigheten för delaktighet tillstyrker rubricerat förslag till förordning och rådsbeslut.

Myndighetens synpunkter

MFD bedömer att förslaget ligger i linje med det nationella mål och inriktning för funktionshinderspolitiken som den svenska regeringen fastlagt och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som både Sverige och EU ratificerat. Därmed ser MFD inga hinder för ikraftträdande.

Det är mycket positivt att det rättsliga skyddet för vuxna som av olika anledningar kan vara i behov av personligt stöd i gränsöverskridande frågor stärks. MFD tror att införandet av ett europeiskt företrädarintyg, ett sammankopplingssystem samt ökad digitalisering och sökbarhet av ärenden och beslut på unionens alla språk kommer ha stor betydelse för att underlätta och effektivisera, såväl för enskilda individer som för berörda myndigheter.

Det är särskilt positivt att lagstiftningen också ställer specifika krav om individuellt oberoende och möjligheten till självbestämmande, i enlighet med de allmänna principerna i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Likaså att förordningen ställer krav  på digital tillgänglighet, i enlighet med EU:s tillgänglighetsdirektiv (2019/882).

Yttrande till
Justitiedepartementet

Datum
2023-11-01

Diarienummer
2023/0249

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Mikael Ståhl