Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen

SOU: 2023:52 Datum: 20 december 2023

MFD ser att arbetet med att bekämpa bidragsbrott är viktigt och delar utredningens bedömning att bidragsbrott kan leda till förtroendebrist för välfärdssystemen.

Sammanfattning

MFD ser arbetet med att bekämpa bidragsbrott som mycket viktigt och delar utredningens bedömning att bidragsbrott kan leda till bristande förtroende för välfärdssystemen.

De personer med funktionsnedsättning som i sin dagliga livsföring är beroende av samhällets insatser och stöd riskerar att drabbas negativt i ett scenario där förtroendet för välfärdssystemen har urholkats.

MFD välkomnar därför utredningens fokus på att legitimiteten i välfärdssystemen ska upprätthållas och att välfärdssystemen ska stärkas och skyddas för framtiden.

Vissa av förslagen i utredningen ligger utanför MFD:s uppdrag och verksamhetsområde. I detta remissyttrande kommenterar MFD därför endast de delar av utredningen som ligger inom myndighetens kompetensområde.

Myndighetens synpunkter

Allmänna synpunkter

MFD bedömer att utredningen belyser viktiga frågor och förbättringsområden i kampen mot de alltmer komplexa brotten mot bidragssystemen, men myndigheten vill samtidigt betona vikten av att öka tillgängligheten i bidragssystemen för att det ska vara lätt att göra rätt från början.

Ekonomisk exploatering

MFD ser en risk att personer med särskild sårbarhet, exempelvis personer med kognitiv funktionsnedsättning, utsätts för ekonomisk exploatering och utnyttjas som en ingång till välfärdssystemen av såväl individer som organiserade nätverk.

Att vara i beroendeställning till personer i sin omgivning ökar ens utsatthet och möjliggör för de med kriminella avsikter att missbruka det förtroende som finns, i syfte att begå brott mot välfärden.

MFD saknar en analys av den här problematiken i utredningen och förslag på hur individer som är särskilt utsatta kan skyddas, samt vilka förebyggande åtgärder som kan sättas in från samhällets sida för att minska risken för den här typen av brottslighet.

Vikten av proportionalitet

Vidare vill MFD kommentera det faktum att den som lämnat en oriktig uppgift av slarv eller av misstag kan få en sanktionsavgift enligt det förslag som utredningen har lämnat. MFD ser en risk att personer med funktionsnedsättning, som anser att de har gjort allt de kunnat för att det ska bli rätt, straffas lika hårt som personer som medvetet lämnat oriktiga uppgifter.

Här vill MFD betona vikten av att göra en noggrann proportionalitetsbedöming för att undvika en situation där de personer med funktionsnedsättning som redan har en svag ekonomi straffas på ett sätt som leder till stora inskränkningar i deras liv.

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2023-12-20

Diarienummer
2023/0314

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Addi Svarogic