Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

SOU: 2020:37 Datum: 16 oktober 2020

Myndigheten för delaktighet (MFD) är positiv till att arbetslöshetsförsäkringen moderniseras.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet (MFD) är positiv till att arbetslöshetsförsäkringen moderniseras. MFD tillstyrker förslaget att slopa specialregeln om att en sökande ska vara arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete minst 3 timmar varje dag och i genomsnitt 17 timmar per vecka.

Myndigheten för delaktighet anser att tillgänglighetskrav i samband med kommunikation i ärenden och underrättelser vid överklaganden ska framgå i lag. MFD anser därför att en särskild regel införs om att underlätta för enskilda med funktionsnedsättning att medverka i ärenden som rör dem.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet är positiv till att modernisera arbetslöshetsförsäkringen och välkomnar särskilt att utredningen har haft i uppdrag att anlägga ett funktionshindersperspektiv i sina analyser och förslag.

MFD noterar att utredningens uppfattning är att de grundläggande förutsättningarna jämfört med nuvarande ordning i stort inte bedöms få några konsekvenser för personer med funktionsnedsättning.

MFD tillstyrker förslaget att slopa specialregeln om att en sökande ska vara arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete minst 3 timmar varje dag och i genomsnitt 17 timmar per vecka. Enligt utredningen bedöms förslaget skapa större flexibilitet som bör underlätta möjligheten för personer med funktionsnedsättning att tillträda försäkringen. Enligt utredningen saknas dock statistik som kan visa hur hindrande bestämmelsen har varit. För att bedöma effekten av den föreslagna regeländringen och att den uppnår sitt syfte anser MFD att den bör följas upp på lämpligt sätt.

I den föreslagna lagen finns bestämmelser om kommunikation under ärendehandläggningen och överklaganden. Hur underrättelser i dessa fall ska ske ankommer på beslutsinstansen. I specialmotiveringen till dessa bestämmelser har utredningen lyft fram behovet av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. MFD är positiv till att tillgänglighetsperspektivet lyfts fram, men menar att tillgänglighetskrav bör framgå av lagen för att säkerställa syftet med sådana krav. Det handlar om att underlätta för enskilda med funktionsnedsättning att medverka i ärenden, tillvarata sin rätt att ta del av och förstå innehållet av ärendet samt att göra sig själv förstådda. En sådan bestämmelse kan med fördel utformas med 13 § Förvaltningslagen som grund.

Yttrande till
Arbetsmarknadsdepartementet

Datum
2020-10-16

Diarienummer
2020/0231

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Hans von Axelson