Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik

SOU: 2020:25 Datum: 09 oktober 2020

Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker utredningens förslag om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik.

MFD välkomnar att utredningen har tagit särskild hänsyn till personer med funktionsnedsättning genom att beakta tillämplig lagstiftning med koppling till funktionshindersområdet.

Utredningen har dessutom i utformningen av sina förslag tagit fasta på den nationella funktionshinderspolitiska principen om universell utformning och de möjligheter som principen ger. Detta är särskilt välkommet då antalet personer med funktionsnedsättning är stort och Sveriges demografiska utveckling innebär en alltmer åldrande befolkning. Med universell utformning som utgångspunkt ökar förutsättningarna att redan från början skapa ett nationellt biljettsystem som är tillgängligt och användbart för alla oavsett funktionsförmåga. På så sätt kan man bygga ett hållbart system som inte behöver åtgärdas i efterhand till onödiga kostnader.

Vidare instämmer MFD i utredningens bedömning om en konkurrensneutral försäljningsplattform och dess betydelse för ökad tillgänglighet och användbarhet.

I det fortsatta genomförandet av utredningens förslag vill dock MFD särskilt understryka betydelsen av att det görs en analys av vilka krav på tillgänglighet och användbarhet som ställs i existerande lagar och regler så att det inte uppstår inbördes motstridigheter.

MFD vill speciellt uppmärksamma EU:s tillgänglighetsdirektiv (EU2019/882) som trädde i kraft 2019. Den genomförandekommitté som utredningen föreslår ska tillsättas bör få i uppdrag att beakta kraven i detta direktiv. Syftet med tillgänglighetsdirektivet är att gemensamma tillgänglighetskrav för vissa produkter och tjänster ska gälla i medlemsländernas lagstiftning och andra författningar. På så sätt kan hindren tas bort för den fria rörligheten på den inre marknaden för de produkter och tjänster som omfattas.

Produkter av betydelse för det nationella biljettsystemet och som berörs av direktivet är i första hand betalningsterminaler, bankomater, biljettförsäljningsautomater, incheckningsautomater och interaktiva självbetjäningsterminaler. Även webbplatser, tjänster för mobila enheter inklusive mobila applikationer, elektroniska biljetter och elektroniska biljettförsäljningstjänster, förmedling av information om transporttjänster och interaktiva självbetjäningsterminaler är tjänster som har koppling till utredningens förslag. Tillgänglighetsdirektivet ska vara genomfört i svensk författning senast den 28 juni 2022. En särskild utredare arbetar för närvarande med att analysera hur detta ska göras.

MFD anser även att genomförandekommittén närmare ska analysera användningen av e-legitimation och mobilt bank-id vid bokning av biljetter och de utmaningar som detta kan medföra för personer med funktionsnedsättning. Det bör också uppmärksammas om försäljningen av fysiska biljetter kan utgöra ett hinder för allas användning av det nationella biljettsystemet.

Yttrande till
Infrastrukturdepartementet

Datum
2020-10-09

Diarienummer
2020/0220

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Ola Balke