Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen

Ds: 2021:2 Datum: 09 april 2021

Myndigheten för delaktighet lämnar synpunkter avseende avsnitten 4.1, 4.2 och 4.3 .

Myndighetens synpunkter

4.1 Kommunerna ska bedöma bostadsbristen i den egna kommunen

I promemorian föreslås en ny lydelse av 2 § i lagen (2000:1383) om bostadsförsörjningsansvar där nuvarande krav på bland annat analys av efterfrågan på bostäder och analys av bostadsbehov för särskilda grupper i kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningsansvar ersätts med analys av marknadsförutsättningar och vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden. En sådan analys ska genomföras med stöd av underlag som Boverket förser kommunen med.

Myndigheten för delaktighet (MFD) delar bedömningen i promemorian att analys av efterfrågan på bostäder är inkluderad i analysen av marknadsförutsättningarna och att det därmed räcker att i lagtexten precisera behov av analys av bostadsmarknadsförutsättningarna.

MFD saknar dock en fördjupad analys av vad det egentligen innebär att ersätta krav på analys av bostadsbehovet för särskilda grupper med ett krav på analys av vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden. I promemorian avses med särskilda grupper hushåll som av olika skäl har svårigheter att etablera eller hävda sig på bostadsmarknaden. Gruppen är mångfacetterad. Med tanke på att Boverket, i sin nya metod att beräkna bostadsbrist (Boverket, 2020, Mått på bostadsbristen – Förslag på hur återkommande bedömningar ska utföra) utesluter vissa grupper och behov ser MFD en stor risk att den föreslagna lydelsen innebär att kommunerna i sina etableringsplaner och riktlinjer för bostadsförsörjningen tappar bort ett väsentligt antal hushåll som av olika anledningar har svårt att överhuvudtaget komma in på bostadsmarknaden och etablera sig.

4.2 Boverket ska bedöma bostadsbristen i landet och förse kommunerna med ett underlag för deras riktlinjer

MFD tillstyrker förslaget. Dock vill MFD hänvisa till de synpunkter som har lämnats i remissvaret (MFD, Dnr 2021/0029) på Boverkets rapport Mått på bostadsbristen och återigen understryka behovet av att integrera fler dimensioner i den föreslagna analysmetoden.

4.3 Kommunerna ska använda Boverkets underlag

MFD tillstyrker förslaget men vill dock understryka vikten för kommunerna att diversifiera sina källor som ligger till grund till riktlinjer för bostadsförsörjning. Som Boverket påpekar i sin rapport Mått på bostadsbristen finns det en del osäkerhet i den tillgängliga registerdatan som kan beskriva bostadsbristen till följd av svagheter i folkbokföringen, luckor i lägenhetsregistret och andra registerproblem, som gör det svårt att dra långtgående slutsatser för små grupper eller små geografiska områden (Boverket, 2020, Mått på bostadsbristen – Förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras, s. 52). Det handlar framför allt nedbrytningar på kommunnivå. Därför är det av stor vikt att kommuner också så långt möjligt via andra kanaler inhämtar kunskap om vilka och hur många i kommunen som har en bostadssituation som inte är tillfredsställande. Detta för att kunna komplettera och förfina Boverkets föreslagna årliga beräkningar på bostadsbrist.

Yttrande till
Finansdepartementet

Datum
2021-04-09

Diarienummer
2021/0028

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Emmanuel Galaup