Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

En tioårig grundskola – införandet av en ny årskurs 1 i grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

SOU : 2021:33 Datum: 20 september 2021

Myndigheten för delaktighet (MFD) tillstyrker de förslag som lämnas i delbetänkandet, men vill lämna följande synpunkter.

Myndighetens synpunkter

MFD välkomnar att satsningar görs för att stärka kvaliteten i undervisningen och öka likvärdigheten. Detta då grundskolan är en viktig byggsten för både barnets fortsatta kunskapsutveckling och för möjligheten till goda livsvillkor som vuxen. Därför är det positivt att de åtgärder som föreslås handlar om att avsätta mer tid till stöd i undervisningen. Vid eventuella höjningar av kunskapskraven behöver också stödet utökas, så att elever har förutsättningar att möta dessa. Myndigheten är också positiv till att utredningen vill slå vakt om förskoleklassens pedagogik, så att även årskurs 1 präglas av arbetssätt som stärker och uppmanar till lustfyllt lärande och stärker förmågan att arbeta individualiserat i grupp. Detta är särskilt viktigt för att skolan ska säkerställa både social och akademisk inkludering av barn med särskilda behov. Därför är det av vikt att pedagoger i grundskolans tidigare år, får nödvändig kompetensutveckling i sådana arbetssätt. Det är också positivt att förstärkningar av svensk teckenspråksundervisning kommer göras i specialskolans årskurs 1.

Myndigheten för delaktighet vill också understryka vikten av att utredningens förslag inte leder till att fler elever placeras i grundsärskolan, utan att de elever som kan istället får möjlighet att delta i undervisning i grundskola utifrån både grundskolans och grundsärskolans kursplaner, på det sätt som skollagen möjliggör. Myndigheten önskar också lyfta behovet av att ytterligare resurser tillförs grundskolan, så att elever med behov av särskilt stöd kan få detta tillgodosett. Det är också önskvärt ur både ett elev- och kunskapsperspektiv att skolhuvudmän inom grundskolan och grundsärskolan stärker sitt samarbete och sin kompetensöverföring i pedagogiska arbetssätt. Då ökade kunskapskrav på sikt kan leda till ökade behov av specialpedagogiskt stöd, är det av stor vikt att sådan kompetens finns inom båda skolformerna. Dock har myndigheten inte några konkreta förslag på hur ett sådant utvecklingsarbete skulle kunna se ut, men föreslår att frågan bereds vidare av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Myndigheten för delaktighet
[elektroniskt underskriven]
Malin Ekman Aldén


 

Yttrande till
Utbildningsdepartementet

Datum
2021-09-20

Diarienummer
2021/0320

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Josefina Streling