Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

DS: 2021:17 Datum: 13 september 2021

Myndigheten för delaktighet (MFD) tillstyrker i huvudsak förslagen i promemorian men har några kommentarer.

Myndighetens synpunkter

MFD anser att förslagen om en reformerad arbetsrätt kommer att leda till en moderniserad rörlig och flexibel arbetsmarknad som i förlängningen också kan gynna personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Att heltid ska ses som norm är centralt för att främja jämlika och jämställda anställningsvillkor på arbetsmarknaden.

MFD välkomnar förslaget med särskild visstidsanställning ur ett främjande perspektiv för ökad anställningstrygghet och jämställda och jämlika arbetsvillkor på arbetsmarknaden. MFD noterar dock att förslaget kan få konsekvenser ur ett statligt arbetsgivarperspektiv då det minskar flexibiliteten i hanteringen av kompetensförsörjningsfrågor. Med nuvarande regler finns möjligheten att kunna visstidsanställa upp till två år vilket kan vara bra för att kunna fylla ett specifikt kompetensbehov som krävs för exempelvis ett tidsbegränsat regeringsuppdrag.

Ur ett arbetsgivarperspektiv kräver de nya reglerna en förändrad planering vilket medför att också regeringens tilldelning av uppdrag och resurser till statliga myndigheter behöver anpassas för en smidig, effektiv och långsiktig hantering av kompetensförsörjningen i staten.

En reformering av arbetsmarknadspolitiken måste självklart säkerställa jämlika förutsättningar och anställningsvillkor. Flera av ändringsförslagen innebär förstärkta rättigheter för fler arbetstagare men utredningen gör inte en tillräckligt djup analys av att ha kvar befintliga och även tillkommande undantagsregler för arbetstagare som omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Att anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag ska vara undantagna reglerna om att erbjudas en tillsvidareanställning efter 24 månader hos kundföretaget är ett exempel där MFD önskar se en sådan fördjupad utredning. Analysen behövs för att på bästa sätt skapa jämlika anställningsvillkor och för att förstå vilka avvägningar som gjorts för att motivera ett fortsatt undantag för målgruppen och kunskap om målgruppens behov för att underlätta en etablering på den reguljära arbetsmarknaden.

Yttrande till
Arbetsmarknadsdepartementet

Datum
2021-09-13

Diarienummer
2021/0411

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Jessica Dahlbäck