Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

SOU: 2020:28 Datum: 20 november 2020

Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker utredningens förslag för en mer likvärdig skola.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker utredningens förslag för en mer likvärdig skola. Genom de förslag som utredningen lämnar ser MFD att det finns goda möjligheter till minskad skolsegregering och stora chanser till en mer likvärdig skola.

MFD tycker att det är bra att utredningen slår fast att inga barn och elever, i enlighet med skollagen, får diskrimineras i skolan samtidigt som utredningen uppmärksammar att det finns grupper som särskilt riskerar att utsättas för diskriminering. Här nämns bland annat nyanlända och unga med funktionsnedsättning och vikten av likvärdighet i skolan för dessa grupper understryks.

MFD välkomnar också att utredningen har tagit särskild hänsyn till elever med funktionsnedsättning genom att tydligt hänvisa till rätten till utbildning på lika villkor. Detta understryks i såväl FN:s barnkonvention som FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, till vilka Sverige har anslutit sig. I den fjärde allmänna kommentaren från FN:s kommitté om rättigheter för personer med funktionsnedsättning betonas vikten av en inkluderande skola. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ställer krav på att ändamålsenliga individanpassade stödåtgärder erbjuds i miljöer som erbjuder största möjliga kunskapsrelaterade och sociala utveckling som är förenlig med målet om inkludering.

I utredningens diskussion om olika principer för urval till skolplacering och mottagande nämns bland annat faktorer som syskonförtur, olika förtursområden och förtur för en allsidig social sammansättning. Här vill MFD addera ytterligare en aspekt till diskussionen, nämligen betydelsen av att ta hänsyn till de behov som föräldrar med funktionsnedsättning kan ha, till exempel i fråga om graden av tillgänglighet till eller i en viss skola.


Utredningen beskriver vidare på ett övergripande plan vikten av trygghet och studiero i skolan. MFD vill särskilt peka på betydelsen av en skolmiljö där man aktivt och kontinuerligt tänker in hur olika aspekter av trygghet spelar roll för barn och unga med olika slags funktionsnedsättning. Detta ökar chanserna för att alla elever får en likvärdig skolgång.

Yttrande till
Utbildningsdepartementet

Datum
2020-11-20

Diarienummer
2020/0223

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Ola Balke