Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Delbetänkande En begriplig och trygg sjukförsäkring

SOU: 2020:6 Datum: 11 maj 2020

Myndigheten för delaktighet, MFD, välkomnar insatser som stärker legitimiteten i sjukförsäkringen. MFD är också positiv till insatser för att stärka rehabiliteringens roll i sjukförsäkringen, så att fler personer kan få sitt behov av rehabilitering utrett inför en återgång i arbete.

Att under lång tid stå utanför arbetslivet, på grund av exempelvis en
förvärvad funktionsnedsättning, riskerar att få stora konsekvenser för
individens möjligheter till delaktighet i samhället. Myndigheten instämmer
därför i att fler behöver få möjlighet att fullfölja rehabiliteringsåtgärder eller
andra åtgärder för att kunna återgå till befintligt arbete. Utredningens förslag
bör kunna gynna tidiga och mer effektiva rehabiliteringsåtgärder eller andra
insatser som idag riskerar att hämmas av strikta tidsgränser eller tolkningar.
MFD välkomnar därför de förslag (avsnitt 12.7 och 12.8) som innebär att
rehabiliteringen och samordningen får en starkare roll i sjukförsäkringssystemet,
så att fler åtgärder kan initieras innan dag 180. Myndigheten delar
utredningens bedömning att en mer aktiv handläggning innan dag 180 leder
till förkortade sjukfall och snabbare återgång i arbete.

MFD tar dock inte ställning till om vart och ett av de utpekade problemen i
problemanalysen bäst löses genom förändringar i tillämpningen av befintligt
regelverk eller genom förändringar i socialförsäkringsbalken. Utifrån ett
funktionshinderperspektiv är det dock avgörande att sjukförsäkringen är en
omställningsförsäkring som ser individer som kapabla och med en vilja att
återkomma till arbetslivet.

Vidare är involvering i den egna sjukförsäkringsprocessen och ökade
möjligheter till att återgå i arbete betydande delar av den ekonomiska
tryggheten vid sjukdom eller förvärvad funktionsnedsättning. MFD
välkomnar därför också förslag som förbättrar rättssäkerheten och
möjligheten för den försäkrade att förstå de bedömningar som görs i
handläggningsprocessen. Myndigheten instämmer i att försäkrade idag kan ha
svårt att förstå varför hen nekas sjukpenning eller tidiga insatser för att kunna
återgå i arbete. Beslut behöver därför vara väl underbyggda och motiverade
för att uppfattas som rättssäkra och begripliga.

MFD kan inte bedöma om förslaget om angivet normalt förekommande
arbete (avsnitt 12.2) skulle göra besluten om rätten till ersättning efter dag
180 mer underbyggda än idag. Myndigheten vill betona behovet av att
bedömningar av individers förmågor till angivet arbete kommer av faktiska
möjliga arbeten på dagens arbetsmarknad i så stor utsträckning som möjligt.
Förslaget att vidareutveckla referensmaterial som stöd i handläggningen
(avsnitt 12.2.9) är en viktig del i ett förbättrat utpekande av yrken. MFD vill
särskilt understryka vikten av att samråda med arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer i arbetet, för att dra nytta av aktörernas kunskaper
om den rådande och framtida arbetsmarknaden.

Yttrande till
Socialdepartement

Datum
2020-05-11

Diarienummer
2020/0058

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Karl-Oskar Öhman