Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

Myndigheten för delaktighet är positiv till förslagen i promemorian

Myndigheten för delaktighet arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga. Myndigheten för delaktighet lämnar följande yttrande.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet är positiv till förslagen i promemorian, men vill särskilt kommentera förslag 4.4. Fjärrundervisning ska i vissa fall få användas för gymnasieämnen. Förslaget syftar till att fjärrundervisning alltid ska få användas för en elev i grundskolan, specialskolan eller sameskolan på nivåer i ett ämne som eleven läser enligt gymnasieskolans ämnesplan.

MFD anser förslaget vara ändamålsenligt för att en elev ska ha större möjligheter att få läsa ett ämne på en högre nivå, men vill lyfta att det är viktigt att eleven fortsatt får det stöd som den behöver även när undervisning bedrivs digitalt, samt att den informations- och kommunikationsteknik som används möter de tillgänglighetsbehov som krävs för att eleven ska få en bra undervisning (Fotnot 1). Det är viktigt att ta tillvara de erfarenheter som finns från digital undervisning under coronapandemin och se till att de hinder som då uppenbarades får en lösning framöver.

Fotnot 1:

I MFD:s rapport Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2020 – del I Coronapandemins påverkan på samhället och personer med funktionsnedsättning, vittnar lärare i grund- och gymnasieskolan om att det är svårare att tillhandahålla pedagogiskt stöd till elever som behöver det när undervisningen genomförs digitalt. Även högskolor, universitet och yrkeshögskolan ser att studenter med vissa funktionsnedsättningar som behöver den personliga kontakten med undervisande personal för att kunna följa undervisningen får särskilt svårt när undervisningen blir digital.

Yttrande till
Utbildningsdepartementet

Datum
2022-10-21

Diarienummer
2022/0247

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Romina Ramos