Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området

SOU: 2020:79 Datum: 22 april 2021

Myndigheten för delaktighet tillstyrker samtliga förslag i betänkandet, men lämnar några kommentarer.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet tillstyrker samtliga förslag i betänkandet, men önskar lämna några kommentarer i anslutning till förslag om förändrad sammansättning av Nämnden mot diskriminering (avsnitt 5.6.2) samt kompetenshöjande insatser för Skolinspektionen och samverkan mellan myndigheter (avsnitt 7.8).

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) tillstyrker förslagen i kapitel 5 för en effektivare tillsyn över aktiva åtgärder inom arbetslivsområdet och högre utbildning.

När det gäller förslaget i avsnitt 5.6.2 om att Nämnden mot diskriminering ska kvarstå med en förändrad samansättning anser MFD att det är centralt att nämnden, även efter en förändrad sammansättning, innefattar kunskap om samtliga diskrimineringsgrunder. MFD vill betona att kunskap om funktionsnedsättning och bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund är central, särskilt då diskriminering på grund av funktionsnedsättning är en av de vanligaste grunderna som anges vid anmälningar, tips och klagomål till DO.

Statistik 2015–2020 Statisk över anmälningar, tips, klagomål som inkommit till Diskrimineringsombudsmannen åren 2015–2020, pdf 

MFD tillstyrker även förslagen i kapitel 7 om överförflyttning av tillsyn och talerätt när det gäller det skollagsreglerade området från DO till Skolinspektionen. MFD anser att det är bra att Skolinspektionen får ett sammanhållet ansvar för att motverka diskriminering och kränkande särbehandling i skolan. Det ger bättre förutsättning att göra bedömningar av individärenden i en kunskapsbaserad kontext.

När det gäller förslaget i avsnitt 7.8 om kompetenshöjning för Skolinspektionen och samverkan mellan myndigheterna anser MFD att det är viktigt att säkerställa att kompetenshöjningen innefattar kunskap om diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning inklusive bristande tillgänglighet, då funktionsnedsättning en av de vanligaste grunderna som anges vid anmälningar till DO (se ovan).

Yttrande till
Arbetsmarknadsdepartementet

Datum
2021-04-22

Diarienummer
2021/0080

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Romina Ramos